Akademický senát

Fakulta prírodných vied
zamestnanecká časť
Mgr. Juraj Miština, PhD., predseda AS UCM
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD., mim. prof.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
študentská časť
Mgr. Filip Varga
Mgr. Darina Peterková, podpredsedníčka AS UCM za študentskú časť  

Fakulta masmediálnej komunikácie
zamestnanecká časť:
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
JUDr. Milan Botík, PhD., podpredseda AS UCM
študentská časť
Mgr. Martin Graca 
Jana Paveleková 

Fakulta sociálnych vied
zamestnanecká časť
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. podpredsedníčka AS UCM
Ing. Jana Osuská
PhDr. Martin Švikruha
študentská časť
PhDr. Lenka Machyniaková
PhDr. Matúš Meluš 

Filozofická fakulta
zamestnanecká časť
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
PhDr. Jozef Lenč, PhD., podpredseda AS UCM
doc. PhDr. Slávka Démuthová PhD.
študentská časť
Bc. Lukáš Kurajda 
Mgr. Katarína Vilčeková

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
zamestnanecká časť
PaedDr. Silvia Horváthová, podpredsedníčka AS UCM
Mgr. Jana Koišová, PhD.
PhDr. Anna Plačková, PhD.
študentská časť
Ing. Jana Korcová
Bc. Daniel Plášek  

Rektorátne pracoviská
Ing. Gabriel Kubál, tajomník AS UCM