Akademický senát

Fakulta prírodných vied
zamestnanecká časť
doc. Juraj Miština, PhD., predseda AS UCM
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD., mim. prof.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
študentská časť
Mgr. Filip Varga
Mgr. Darina Peterková, podpredsedníčka AS UCM za študentskú časť   

Fakulta masmediálnej komunikácie
zamestnanecká časť:
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
JUDr. Milan Botík, PhD., podpredseda AS UCM
študentská časť
Mgr. Matej Martovič 
Jana Paveleková  

Fakulta sociálnych vied
zamestnanecká časť
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. podpredsedníčka AS UCM
Ing. Jana Osuská 
PhDr. Martin Švikruha
študentská časť
PhDr. Lenka Machyniaková 
PhDr. Matúš Meluš  

Filozofická fakulta 
zamestnanecká časť
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
PhDr. Jozef Lenč, PhD., podpredseda AS UCM
doc. PhDr. Slávka Démuthová PhD. 
študentská časť
Bc. Lukáš Kurajda  
Mgr. Tomáš Susko

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
zamestnanecká časť
PaedDr. Silvia Horváthová, MBA, podpredsedníčka AS UCM 
Mgr. Jana Koišová, PhD. 
PhDr. Anna Plačková, PhD. 
študentská časť
Petra Belková 
Bc. Daniel Plášek   

Rektorátne pracoviská
Ing. Gabriel Kubál, tajomník AS UCM