Aktuality

  9.1.2018    Voľby kandidáta na rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na funkčné obdobie rokov 2018- 2021

Uzávierka termínu podania kandidatúry na kandidáta na rektora UCM  bude dňa 31. januára 2018 do 12 hodiny,   termín predstavenia kandidátov akademickej obci a rozprava s kandidátmi na rektora UCM bude dňa 13. februára 2018 v novej aule univerzity na Bučianskej ceste. Termín samotnej voľby kandidáta na rektora UCM  bude dňa 20. februára 2018.  

Kandidáta na rektora môže navrhovať každý člen akademickej obce a tiež môžu navrhovať členovia Správnej rady UCM. Akademickú obec UCM v zmysle Štatútu UCM  tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní zamestnanci, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie a študenti. Písomné kandidatúry so súhlasom kandidáta možno podávať osobne do rúk predsedu AS alebo  cez podateľňu univerzity.

Písomná kandidatúra so súhlasom kandidáta na rektora je v zmysle § 2, ods. 7 Volebného poriadku UCM pre voľbu kandidáta na rektora, podmienená:

  • a) štátnym občianstvom Slovenskej republiky,
  • b) ovládaním štátneho jazyka,
  • c) pracovným pomerom s UCM na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • d) trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Ďalší postup Volebnej komisie a senátu univerzity upravujú následné ustanovenia Volebného poriadku UCM pre voľbu kandidáta na rektora. Volebný  poriadok UCM pre voľbu kandidáta na rektora nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Kubál
Zdroj: tajomník AS UCM