Aktuality

  22.2.2018    Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018

Vážení študenti.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského si Vás v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK dovoľuje pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2018,

ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 25.apríla 2018.

Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.  Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.

Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Registrácia prihlášok a príspevkov do 20.03. 2018. Viac informácia na: http://fns.uniba.sk/svk/
a aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: PR manažér