Aktuality

  8.3.2018    Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí organizovanom AS FMK UCM dňa 7.3.2018

Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity prof. Ing. Jozefa Lehotaya, DrSc. k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí organizovanom AS FMK UCM dňa 7.3.2018 o 14:00 hod. v zasadačke Z03, za účasti senátorov AS FMK UCM, vedenia FMK UCM a pozvaných hostí, vrátane povereného výkonom funkcie rektora univerzity a povereného predsedu AS UCM.

S údivom a prekvapením sme boli svedkami opätovného vyhrocovania situácie v súvislosti s voľbami kandidáta na rektora UCM. Ak v predošlých dňoch dekanka FMK UCM a kandidátka na rektora doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. na predstavovaní kandidátov na rektora dňa 27.2.2018 a samotnej voľbe kandidáta na rektora pri zasadnutí AS UCM dňa 28.2.2018 deklarovala snahu o spojenie „rozhádaných fakúlt a inštitútu“ s FMK UCM a nastolenie atmosféry pokoja a vzájomnej spolupráce v nasledovných dňoch, vedenie fakulty porušilo tento, aj keď nesmelý pokus o zmier svojim novým neférovým, útočným a v kontexte zákonnosti hraničným vyhlásením a postojom.

Vedenie fakulty sa otvorene a nezakryte vyhráža opustením celej fakulty, resp. odchodom fakulty z UCM na inú verejnú vysokú školu a to v prípade, že bude zvolený za rektora iný, na danom zasadnutí AS FMK UCM menovaný kandidát.

Toto vyhlásenie je podľa mňa v rozpore s demokratickými princípmi právneho štátu. Senátori by nemali byť obmedzovaní na slobode voľby a som presvedčený o tom, že ani študenti by nemali byť rukojemníkmi tých, ktorí nebudú spokojní s výsledkom slobodných a demokratických volieb.

Ubezpečujem študentov FMK UCM, že oni aj ich fakulta budú mať vždy, aj po voľbách kandidáta na rektora, svoje pevné miesto v akademickom prostredí UCM. Zároveň je potrebné dodať, že zrušenie, či dokonca presun fakulty nie je procesom, ktorý závisí iba od rozhodnutia vedenia FMK UCM a takéto rozhodnutie môže v konečnom dôsledku poškodiť zamestnancom i študentom fakulty.

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., poverený výkonom funkcie rektora univerzity

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., poverený výkonom funkcie rektora univerzity
Zdroj: kancelária rektora UCM