Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave Vás pozýva v dňoch 13.3. - 17.3.2017 do univerzitnej knižnice. V tomto týždni bude vo všetkých slovenských knižniciach prebiehať už 18. ročník Týždňa slovenských knižníc s tradičným mottom: „Knižnice pre všetkých“. Univerzitná knižnica UCM  pripravila pri tejto príležitosti rôzne podujatia a sprievodný program, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame.

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. zo dňa 8.12.2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje,

Nový kopírovací automat RoboCopy na UCM
Od dnes máte možnosť využívať  kopírovací automat RoboCopy, ktorý je umiestnený vo vestibule budovy UCM, Nám. J. Herdu 2. Kopírovacie zariadenie RoboCopy je automat na kopírovanie, skenovanie a tlač podporujúci pripojenie USB zariadení, ovládaný pomocou dotykového monitoru, platbou mincami ako aj bankovkami. 
 

Informácia Akademického senátu UCM
Akademický senát UCM  si na svojom zasadnutí dňa 21.2.2017 pre volebné obdobie rokov 2017/2020 zvolil za predsedu senátu p. Mgr. Juraja Mištinu, PhD., podpredsedov senátu v zamestnaneckej časti senátu doc. PhDr. Oľgu Bočákovú, PhD., PhDr. Jozefa Lenča, PhD., JUDr. Milana Botíka, PhD., PaedDr. Silviu Horváthovú a za študentskú časť senátu Mgr. Darinu Peterkovú. Tiež bol zvolený člen Správnej rady UCM za študentskú časť senátu Bc. Richard Šavolt a Bc. Lukáš Kurajda za člena Študentskej rady VŠ SR za UCM.  

Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí
Bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30.4.2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2017/2018.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
V zmysle  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 16.3.2017 sa v novej dolnej zasadačke rektora, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční:

Zomrel prof. Ján Podolák
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom, spolupracovníkom a študentom, že nás dňa 15.2.2017 vo veku 90 rokov navždy opustil bývalý rektor UCM v Trnave Dr. h.c. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
Prof. Ján Podolák bol slovenský etnológ, vysokoškolský pedagóg, autor vedeckých monografií a článkov, zakladateľ viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku.
Pán profesor, česť Vašej pamiatke!!!
 

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Bulletin SAIA 2/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 1/2017 si môžete prečítať/stiahnuť TU. Témou čísla sú štipendiá a projekty Akcie Rakúsko - Slovensko.

Podpísanie spolupráce medzi ČVUT v Prahe a UCM v Trnave
Dňa 15.2.2017 bola na pôde univerzity podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi UCM v Trnave a ČVUT v Prahe.  Podpisu dohody sa zúčastnili rektor UCM v Trnave Dr.h.c.  doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., riaditeľ IFBLR MUDr. Juraj Štofko, PhD.,MBA,MPH a prodekan pre vedu a výskum a zároveň vedúci Katedry zdravotníckych oborů a ochrany obyvatelstva ČVUT Praha prof. MUDr. Leoš Navrátil CSc.
 

ARCHÍV SPRÁV
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie