Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Poverený dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent a odborný asistent na FSV UCM v Trnave.

Prijímacie konanie na novoakreditované študijné programy aplikovaná informatika a aplikovaná biológia na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent a odborný asistent s vedeckou hodnosťou na FMK UCM v Trnave.

Celkové vyhodnotenie dotazníka CAF – zamestnanci
V období od júla 2011 do novembra 2011 prebiehal na UCM prieskum merania spokojnosti zamestnancov UCM v Trnave. Cieľom bolo zmapovať stav spokojnosti, resp. nespokojnosti zamestnancov s pomermi na pracovisku, s komunikáciou a informovanosťou.

FREJM 2012 - Festival, súťaže a výstavy prináša Frejm aj tento rok. Prvý deadline už 30.1 2012.
čítajte viac...

FMK UCM v Trnave Vás pozýva na 10. reprezentačný ples FMK, ktorý sa uskutoční 10.2.2012.
čítajte viac...

Dňa 13.01.2012 bolo Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave doručené rozhodnutie o registrácií Dodatku č. 2 k Štatútu UCM v Trnave. Rektor UCM v Trnave vydal úplne znenie Štatútu UCM v Trnave vrátane dodatku č. 1 a dodatku č. 2, ktoré je k dispozícii k nahliadnutiu na webovom sídle univerzity v časti Legislatíva.

Na Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Piešťanoch sa od dnešného dňa dovoláte tiež použitím nového telefónneho čísla 033 73 011 16.

Poverený dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.
čítajte viac...

Akreditované nové študijné programy na UCM v Trnave.
Akreditačná komisia dňa 23.12.2011 zverejnila zápisnicu 61.2.1 zo 62. zasadnutia AK konaného v dňoch 7. - 8.12.2011.

ARCHÍV SPRÁV
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie