Kolégium rektora

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
rektor
rektorjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť
ruzena.kozmovajohn(zav.)doeucm.sk

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prorektor vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a IKT
jozef.lehotayjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu
andrej.trnkajohn(zav.)doeucm.sk

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
prorektor pre rozvoj univerzity a sociálne otázky
marcel.vysockyjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ffjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmkjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
dekan FPV UCM
dekan.fpvjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsvjohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR UCM
riaditel.ifblrjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Gabriel Kubál
kontrolór univerzity
gabriel.kubaljohn(zav.)doeucm.sk