Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia FPV v študijnom odbore Biotechnológie v akademickom roku 2018/2019

Tretie kolo prijímacieho konania na VŠ šúdium (Bc.,Mgr.) študijné programy FF pre akademický rok 2018/2019

Dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy FMK pre akademický rok 2018/2019

Prijímacie konanie na prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia na novoakreditovaný študijný program FPV v anglickom jazyku pre akademický rok 2018/2019

Druhé kolo prijímacieho konania na VŠ šúdium (PhD.) študijné programy FSV pre akademický rok 2018/2019

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia FF v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia v akademickom roku 2018/2019

Druhé kolo prijímacieho konania na VŠ šúdium (Mgr.) študijný program fyzioterapia IFBLR pre akademický rok 2018/2019

Druhé kolo prijímacieho konania na VŠ šúdium (Bc.,Mgr.) študijné programy FSV pre akademický rok 2018/2019

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia FF v odbore Cudzie jazyky a kultúra v akademickom roku 2018/2019

Druhé kolo prijímacieho konania na VŠ šúdium (Bc.,Mgr.) študijné programy FF pre akademický rok 2018/2019

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia na študijný program FF pre akademický rok 2018/2019 (etnológia a mimoeurópske štúdiá)

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia na študijný program FF pre akademický rok 2018/2019 (nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii)

Predĺženie termínu podania prihlášky na prijímacie konanie na VŠ šúdium (Bc.) študijný program FF pre akademický rok 2018/2019

Predĺženie termínu podania prihlášky na prijímacie konanie na VŠ šúdium (Bc., Mgr., PhD.), študijné programy FMK pre akademický rok 2018/2019

Prijímacie konanie na prvý stupeň VŠ štúdia na novoakrediovaný študijný program FPV pre akademický rok 2018/2019 (ochrana a obnova životného prostredia)

Prijímacie konanie na prvý, druhý a terí stupeň VŠ štúdia na novoakrediované študijné programy FF pre akademický rok 2018/2019 (II. kolo)

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia na novoakrediovaný študijný program FMK pre akademický rok 2018/2019 (teória digitálnych hier)

Témy dizertačných prác a školitelia pre doktorandské študijné programy FPV Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia a Molekulárna biológia v akademickom roku 2018/2019

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia FF v odbore Systematická filozofia v akademickom roku 2018/2019

Témy dizertačných prác a školitelia pre doktorandské študijné programy FMK: Masmediálna komunikácia, Marketingová komunikácia a Teória digitálnych hier v akademickom roku 2018/2019