Správna rada

Predseda

JUDr. Juraj Trokan
právnik

Podpredseda

doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.

vedúci Katedry digitálnych hier UCM v Trnave

Členovia

Ing. Beata Gondárová
MŠVVaŠ SR

Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD.
MŠVVaŠ SR

Ing. Tibor Kosák, PhD.
konateľ v audítorskej spoločnosti KLT  AUDIT a finančný riaditeľ v spoločnosti Vodohospodárske stavby – ekologický podnik,  a.s.

Dr.h.c. prof.  RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
profesor KFCH FaF UK v Bratislave

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

JUDr. Jozef Martišík
právnik – exekútor

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
profesor, MtF STU Bratislava

JUDr. Rudolf Trella
právnik

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta Trnava

Ing. Martin Mäsiar
konateľ, generálny riaditeľ Prestige Park, s.r.o.

Bc. Richard Šavolt
za študentskú časť UCM v Trnave

PhDr. Tatiana Blahútová
tajomníčka správnej rady