Vedenie univerzity

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
poverený výkonom funkcie rektora
rektorjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť
ruzena.kozmovajohn(zav.)doeucm.sk

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prorektor vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a IKT
jozef.lehotayjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu
andrej.trnkajohn(zav.)doeucm.sk

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
prorektor pre rozvoj univerzity a sociálne otázky
marcel.vysockyjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk