Verejné obstarávanie

Smernica rektora UCM č. 3/2010 o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb podľa zákona č. 25/2006 Z.z.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „univerzita“) je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.


Verejné obstarávanie uskutočňuje podľa schváleného Plánu verejného obstarávania
na príslušný kalendárny rok a v súlade so Smernicou o verejnom obstarávaní, ktorá je vnútorným predpisom univerzity a upravuje jednotný postup pre všetky jej organizačné súčasti.

Všetky oznámenia o verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.


Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
IČO: 36078913
DIČ: 2021385861
IČ DPH: SK2021385861
BANKOVÉ SPOJENIE: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071935/8180
Zapísaná: v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
Sídlo organizácie: Námestie J. Herdu, 917 01 TRNAVA
Štatutárny zástupca: Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor univerzity
Telefón: +421 33 5565 128
Fax: +421 33 5565 120
Web sídlo: http://www.ucm.sk

Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Deň otvorených dverí UCM v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila v piatok 10.3.2017 spoločný Deň otvorených dverí, na ktorom sa záujemcom o štúdium predstavi...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie