Verejné obstarávanie

Smernica rektora UCM č. 3/2010 o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb podľa zákona č. 25/2006 Z.z.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „univerzita“) je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.


Verejné obstarávanie uskutočňuje podľa schváleného Plánu verejného obstarávania
na príslušný kalendárny rok a v súlade so Smernicou o verejnom obstarávaní, ktorá je vnútorným predpisom univerzity a upravuje jednotný postup pre všetky jej organizačné súčasti.

Všetky oznámenia o verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.


Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
IČO: 36078913
DIČ: 2021385861
IČ DPH: SK2021385861
BANKOVÉ SPOJENIE: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071935/8180
Zapísaná: v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
Sídlo organizácie: Námestie J. Herdu, 917 01 TRNAVA
Štatutárny zástupca: Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor univerzity
Telefón: +421 33 5565 128
Fax: +421 33 5565 120
Web sídlo: http://www.ucm.sk

Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Kvapka krvi UCM v Trnave
Dňa 26. apríla 2017 sa konala po dvanásty krát Kvapka krvi UCM. Tradičné darovanie krvi prebieha od roku 2011 v spolupráci s Národnou transfúznou službou T...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie