Instructions for Incoming students out of EU (in Turkish) - Avrupa Birligi Disindan (non EU) Gelen Ogrenciler Icin Gerekli Talimatlar

Avrupa Birliği Dıºından (non EU) Gelen Öğrenciler İçin Gerekli Talimatlar

Schengen Bölgesi'ne girmek için vize almanız gerekmiyorsa, herhangi bir 180 günlük süre zarfı içerisinde Slovakya'da en fazla 90 gün kalabilir (geçici bir oturma izniniz olmadığı takdirde). Slovakya’da geçici bir oturma izni baºvurusunda bulunmayı planlıyorsanız, baºvuru prosedürü için gerekli tüm belgeleri yanınıza almayı unutmayın. Belirtilen 90 gün içinde geçici oturum izniniz yoksa Slovakya'dan (Schengen Bölgesi) ayrılmak zorunda kalacaksınız. Baºvurunuzla ilgili karar alma süreci, geçici oturum izninizin türüne bağlı olarak 30 veya 90 gün kadar sürebilir.

Ulusal (uzun süreli) vize (“D” tipi) verilebilir:

 • Slovakya’da oturma izni verilmesi gerekiyorsa,
 • Bir dil okulunda dil eğitimi için (baºvuru sahibi en az 15 yaºında olmalı ve öğrenim haftada en az 25 saat sürmelidir),
 • Slovakya’nın uluslararası anlaºmalar kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyorsa veya,
 • Slovak Cumhuriyeti'nin yararına ise.

Vize en fazla bir yıl süreyle 90 günden uzun konaklamalar için verilir. Slovakya'da ikamet izni verilmesi için verilirse, 90 gün süreyle verilir. Dil eğitimi durumunda, geçerliliği verilen akademik yılın 31 Temmuz ile sınırlıdır. Avrupa Birliği sınırları dıºından gelen ziyaretçinin, bir yıldan daha uzun kalmasına izin verilirse, ulusal vize bitiminden önce geçici oturma iznine baºvurulmalıdır. Uzun süreli vize sahiplerinin diğer Schengen üyesi devletlere seyahat etmesine izin verilir (vizeyi veren devlet sınırının dıºında); ancak, bu eyaletlerde harcanan gün sayısı herhangi bir 180 günlük sürede 90'ı geçemez.

Ulusal vize için baºvururken, aºağıdaki belgeleri sunmanız gerekir:

 • Vize baºvuru formu
 • Geçerli Seyahat Belgesi
 • Yüzü kapsayacak ºekilde renkli 3 x 3,5 cm boyutlarında fotoğraf
 • Kiºinin, planlanan kalıº amacını gösteren belge (örneğin, dil eğitimine kabulün teyidi, Slovakya'da ikamet baºvurusunda bulunmak için ulusal vize baºvurusu durumunda, ikamet baºvurusu için gerekli tüm belgeler sunulmalıdır)
 • Sağlık Sigortası olduğuna dair belge,
 • Sunulan belgelerin ulusal vize verilmesi için yeterli olmaması ya da geçersiz olması durumunda elçilik ve/veya konsolosluk tarafından gerekli ek belgeler talep edilebilir.

Slovakya’da 90 günden fazla kalmayı planlayan Avrupa Birliği dıºındaki ülkelerden gelen öğrencilerin, öğrenim amacıyla geçici bir oturma izni baºvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tam bir baºvuru aºağıdaki belgelerden oluºur:

 • http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/udelenie_prech geçici oturma izni baºvurusu için, ekteki belge Slovakça olarak doldurulmalıdır.
 • Yüzün tamamını kapsayacak ºekilde çekilmiº renkli 3 x 3,5 cm boyutlarında 2 adet fotoğraf,
 • Geçerli pasaport (yabancı polisi fotokopisini çekecektir),
 • Kalıº amacınızı kanıtlayan bir belge - bir devlet otoritesinden (yetkili bakanlık) veya bir üniversiteden gelen çalıºma mektubunun veya Slovak hükümeti veya AB hükümeti tarafından onaylanan bir AB programı tarafından onaylanan bir burs / hareketlilik programını yöneten bir kuruluºun onayı yetkili devlet otoritesi ile sözleºme (burs mektubu).
 • Konaklamanız için yeterli mali kaynaklarınız olduğunu kanıtlayan belge - banka hesap bakiyeniz, bursunuzun miktarını belirten bir doküman, finansal teminatın doğrulanması veya baºka bir kiºi tarafından o kiºinin bankası ile birlikte mali kaynakların sağlanması konusunda verilen bir açıklama, hesap bakiye tablosu,
 • Adli Sicil Kaydı, ülkenizden ve son 3 yıl içinde arka arkaya altı ay boyunca 90 günden fazla kaldığınız her ülkeden Adli Sicil Kaydı (apostilli veya süperlegalize edilmiº). Lise öğrencileri bu zorunluluktan muaftır.

Öğrencilerin Slovakya'da konaklayacakları kurumdan onay formu getirmesi zorunlu değildir.
Bunun dıºında bir diğer önemli nokta ºudur; Slovakça dıºında bir dilde sunulan her bir belge (Çekçe'de yayınlanan belgeler hariç) resmi bir tercüman tarafından Slovakça'ya çevrilmelidir. Çevirinin yurtdıºında yapılması durumunda, çevirmenin yeterliliği Slovak elçiliği / konsolosluğu tarafından onaylanmalıdır.
 
Kalıº amacınızı, finansal kaynaklarınızı veya Adli Sicil Kaydınızı belirten bütün belgeler, geçici oturma izni baºvurusundan sonraki güne kadar 90 günden daha eski olmamalıdır.

Baºvurunuzu alan Slovak Büyükelçiliği / Konsolosluğu, baºvurunuzun ön değerlendirmesi için sizinle görüºecektir. Görüºme Slovakça veya her iki taraf için anlaºılabilir baºka bir dilde gerçekleºtirilecektir. Elçilik görüºmenin yazılı bir kaydını hazırlayacak ve geçici oturma izni baºvurusuna ekleyecektir. Belirtilen kayıt, görüºmenin yapıldığı dilde yazılacaktır ve sizden imzalamanız istenecektir. (Slovakça konuºmuyorsanız ve bir tercüman kiralıyorsanız, o da belirtilen kaydı imzalamalıdır.) Büyükelçilik, geçici oturum izni verilmesi konusundaki raporları, kaydı ve çevirisi ile birlikte, Yabancı Polisine gönderecektir.

Ek olarak, geçici oturum izninin yenilenmesi için baºvuruda bulunulması durumunda, Adli Sicil Kaydı belgesini sunmak gerekli değildir.

Ödenmesi Gereken Ücret: 4.50 Euro, oturum izni kartı için.

Baºvurunuzdan sorumlu polis memuru baºvurunuzun alındığını onaylayacaktır (baºvuru formunun son sayfası). Tam bir baºvuruda bulunma tarihinden itibaren 30 gün içinde, Yabancı Polisi ya olumsuz bir karar ya da geçici oturma izni verildiğine dair bir bildirimde bulunacaktır. Doğrudan Slovakya'daki bir Yabancı Polisine geçici oturum izni baºvurusunda bulunuyorsanız, memurlar sizden bir cep telefonu numarası vermenizi isteyeceklerdir (numarayı baºvuru formunuza yazabilirsiniz). Oturum izni kartınız hazır olduğunda Slovakça dilinde bir metin mesajı ile bilgilendirileceksiniz. Oturum kartını ºahsen Yabancı Polisten alabilir veya sizin için alması için avukatlık yetkisine sahip bir baºkasını atayabilirsiniz. Yurtdıºında bir elçilikte / konsoloslukta geçici bir oturma izni baºvurusu yaparken, oturma izninin hazır olduğunda alınması konusunda bildirimde bulunmaları için onlara danıºılması tavsiye edilmektedir.

Önceden geçici bir oturum izni baºvurusunda bulunuyorsanız ve Yabancı Polisi, planladığınız faaliyete baºlamadan 30 gün öncesinden baºvurunuza karar verirse, Yabancı Polisi geçici oturum izninizin baºlangıç ​​tarihini tam olarak planladığınız faaliyetin baºlama tarihinden önce 30 gün olarak belirler.
Yabancı Polisin geçici oturma izni vermesi ile planlanan faaliyetinizin baºlaması (kalıº amacı) arasındaki süre 30 günden az ise, verilen geçici oturum izninizin baºlama tarihi karar tarihi ile aynı tarihte olacaktır.
Akabinde, geçici bir oturum izniniz olduğunda, oturum kartınızın alınmasından itibaren 30 gün içinde halk sağlığını tehdit eden herhangi bir hastalığa maruz kalmadığınızı onaylayan bir tıbbi sertifika vermek zorundasınız. Sertifika 30 günden eski olmamalıdır. Sadece belirli tıbbi merkezlerden (Hastaneler) alınabilir ve sizden belirli bir ücret alınır.

Polis departmanı, beklenen öğrenim süresi boyunca en fazla altı yıl süreyle öğrenim amacıyla geçici bir oturum izni verecektir. Öğrenim amaçlı geçici oturum izni, üniversite öğreniminin tamamlanmasından sonra 30 güne kadar geçerli kalır. Üniversite diploması ve devlet sınavı sertifikası tamamlanan çalıºmaların bir kanıtı olarak kabul edilir.
Üniversite eğitimini Slovakya'da tamamlayan öğrenciler (tam zamanlı öğretim), öğrenimlerini tamamladıktan sonra iº aramak veya iº kurmak amacıyla geçici oturum izinlerinin yenilenmesi için baºvurabilirler. Bu durumda, oturum izinleri dokuz ay boyunca uzatılabilir.