News

Legislation - Rector's measure No. 4/2022

  

Наказ ректора UCM №. 4/2022     (українською мовою)

Університет св. Кирила та Мефодія у Трнаві, як установа, яка поважає загальнолюдські цінності гуманізму, свободи і демократії та в контексті міжнародної ситуації під час вторгнення в Україну, закликає студентів й співробітників університету дотримуватися всіх принципів культурного та демократичного суспільства, і утримуватися від будь-яких проявів екстремізму, ненависті та обмеження прав інших студентів чи співробітників через їх етнічну, расову або національну приналежність.

UCM вимагає від усіх студентів та співробітників дотримання положень внутрішнього законодавства університету, а також Директиви ректора UCM про поводження та захист від дискримінації, Кодексу етики студентів та Кодексу етики персоналу.

UCM не потерпить будь-який прояв ненависті, представлений і виявлений безпосередньо, особисто, а також подібні висловлювання в онлайн-середовищі, серед соціальних мереж.

Дотримання правил проживання суворо контролюватиметься у студентському гуртожитку, і будь-яке порушення суворо оцінюватиметься з можливим виключенням порушника  у результаті недотримання правил.

У разі виявлення ситуації, що характеризується такими ознаками, щодо студента чи  співробітника, ситуація суворо розглядатиметься комісією з етики та дисципліни університету, а також про такий розгляд буде повідомлено безпосередньо правоохоронні органи, в разі необхідності.

У Трнаві 26.02.2022р


Приказ ректора №. 4/2022  (на русском)

Университет св. Кирилла и Мефодия в Трнаве, как учреждение, которое уважает общечеловеческие ценности гуманизма, свободы и демократии и в контексте международной ситуации во время вторжения в Украину, призывает студентов и сотрудников университета придерживаться всех принципов культурного и демократического общества и воздерживаться от любых проявлений экстремизма, ненависти и ограничения прав других студентов или сотрудников по причине их этнической, расовой или национальной принадлежности.

UCM требует от всех студентов и сотрудников соблюдения положений внутреннего законодательства университета, а также Директивы ректора UCM о равном обращении и защите от дискриминации, Кодекса этики студентов и Кодекса этики персонала.

UCM не потерпит любой язык ненависти, представленный и проявленный непосредственно, лично, а также подобные выражения в онлайн-среде, в среде социальных сетей.

Соблюдение правил проживания будет строго контролироваться в студенческом общежитии, и любое нарушение будет строго оцениваться с возможным исключением в результате несоблюдения правил.

В случае разбирательства, характеризующегося такими знаками, в отношении студента или сотрудника, ситуация будет строго рассматриваться комиссией по этике и дисциплине университета, либо о таком разбирательстве будет сообщено непосредственно правоохранительным органам.

В Трнаве 26.02.2022

Submitted by: Matej Lackovič
Responsible person: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Source: Department of Public Relations
Inserted: 26.2.2022