01. 10. 2018

  1.10.2018    Inaugurácia rektora UCM a slávnostné otvorenie akademického roka

Dňa 1. októbra 2018 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce pri príležitosti inaugurácie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc., ktorý bude viesť univerzitu počas štvorročného funkčného obdobia v rokoch 2018-2022. Slávnostná inaugurácia bola spojená s otvorením akademického roka 2018/2019.

Medzi hosťami bolo mnoho významných predstaviteľov akademického, spoločenského, politického, kultúrneho a cirkevného života na Slovensku – pozvanie prijali rektori a prorektori slovenských univerzít, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý je zároveň i absolventom našej alma-mater, primátor mesta Trnava Peter Bročka, členovia Správnej rady univerzity, vedeckých rád, akademických senátov a mnoho ďalších.

Novovymenovaný rektor vo svojom príhovore deklaroval:„...Som si plne vedomý zodpovednosti, ktorú na seba beriem, tak za študentov univerzity, ako aj za jej zamestnancov a za rozvoj univerzity, za posilnenie jej postavenia a mena v lokálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni, s ambíciou akcelerovať rozkvet univerzity, stabilizovať dobré a perspektívne prúdy, podporujúc kreativitu a angažovanosť celej našej akademickej obce.

Vo svojom príhovore urobil prierez každou oblasťou činnosti univerzity  a sústredil sa na prezentovanie jej ďalšieho smerovania pod novým vedením. Medzi svoje priority zaradil predovšetkým internacionalizáciu a rozšírenie študijných programov, nasmerovanie vedeckých výsledkov do kvalitných publikačných výstupov, kvalitatívne a kvantitatívne navýšenie servisu pre študentov v znení hesla „Dajme študentovi, čo študentovi patrí“ a skvalitnenie pracovného prostredia zamestnancov univerzity.

Vysoko vyzdvihol „...každodennú, namáhavú a obetavú prácu vysokoškolských učiteľov. Ľudské zdroje celkovo považujem za nadmieru dôležitú oblasť, pretože bez opory a podpory  kvalitných zamestnancov - nielen učiteľov, výskumníkov a vedcov, ale i administratívnych zamestnancov, obslužného a technického suportu by sa nedali naplniť ciele a úlohy, ktoré pred nami stoja.

V druhej časti svojho príhovoru sa inaugurovaný rektor zameral na duchovné hodnoty, ktoré by malo, okrem  merateľných ukazovateľov kvantity a kvality, prinášať univerzitné vzdelávanie a pôsobenie. Svoj  príhovor ukončil s výzvou: „Apelujem na Vás, všetkých prítomných, aby sme s plným vedomím a s plným nasadením uplatnili svoj vplyv na generáciu mladých ľudí tak, aby sme vychovali pod odbornej a morálnej stránke pripravenú elitu nášho národa.

Počas akademickej slávnosti boli uvedení do funkcie aj štyria  prorektori - Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. do funkcie prorektora pre vonkajšie vzťahy prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. do funkcie prorektora pre kvalitu a vedu, PhDr. Michal Lukáč, PhD. ako prorektor  pre vzdelávanie a doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. do funkcie prorektora pre rozvoj.

V ďalšej časti programu rektor UCM prof. Roman Boča pri príležitosti svojej inaugurácie odovzdal vynikajúcim vedecko-pedagogickým akademickým pracovníkom univerzity Cenu rektora za  výnimočné výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti, konkrétne prof. PhDr. Dušanovi Pavlů CSc., prof. RNDr. Jiřímu Pospíchalovi, DrSc., prof. PhDr. Ľudmile Malíkovej, CSc. a doc. PhDr. Slávke Démuthovej, PhD.  Plaketu - Cenu Jána  Sambucusa si následne prevzali z rúk rektora prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD., Dr.h.c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. a Dr. h. c. prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. In memoriam bolo ocenenie udelené i Dr. h. c. doc. Ing. Jozefovi Matúšovi, CSc., bývalému zosnulému rektorovi univerzity, ocenenie prevzala jeho dcéra Jana Galera Matúšová.

Slávnostný rámec podujatia umocnilo vystúpenie umelcov - operného speváka Pavla Remenára v sprievode gitary p. Miriam Rodriquez Brüllovej, ktorí interpretovali svetové i slovenské diela známych autorov.

Video (Zdroj: TV Vega).