02. 12. 2014

  2.12.2014    Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

Dňa 2.12.2014 rektor univerzity Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. mim. prof. na základe návrhu Vedeckej rady FF UCM a Vedeckej rady FPV UCM a po schválení vo Vedeckej rade UCM  udelil čestný titul „profesor emeritus“ dvom významným profesorom na univerzite,  Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Podolákovi, DrSc.  a prof. Ing. Jozefovi Augustínovi, DrSc. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania.


Slávnostný akt prebiehal v priestoroch kancelárie rektora za prítomnosti prorektorky PhDr. Dagmar Valentovičovej, CSc., prorektora prof. Ing. Jozefa Lehotaya, DrSc., dekanky FF doc. PhDr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. a dekana FPV doc. Ing. Stanislava Hostina, PhD.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
Vyštudoval dejepis a národopis na FiF UK v Bratislave, kde aj dlhodobo profesijne pôsobil. Patrí k zakladajúcim členom Národopisného ústavu SAV a jeho periodika Slovenský národopis.  Od roku 1997 sa spolupodieľal na vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ako aj katedry etnológie a mimoeurópskych štúdii na tomto pracovisku. V rokoch 1997- 2004 bol jej vedúcim, v rokoch 1999-2002 univerzitu viedol z pozície rektora.  Je členom desiatok organizácii, vedeckých rád, redakčných rád doma i v zahraničí, komisii. Bol poradcom prezidenta SR Michala Kováča pre menšinové otázky.
Ján Podolák patrí k jedným z najvýznamnejších etnológov v stredoeurópskom priestore, renomovaným a uznávaným odborníkom, skvelým pedagógom, vychoval stovky absolventov, desiatky doktorandov, ktorí dnes pôsobia na popredných miestach v SAV a na univerzitných pracoviskách.

prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Je medzinárodne uznávaným špičkovým odborníkom v širšom spektre chemických a biologických disciplín. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pracoval od roku 1999, pričom od roku 1965 do roku 1999 pracoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, kde zastával významné akademické funkcie. Prof. Augustín sa na Fakulte prírodných vied UCM, ako garant biotechnologických študijných programov, zaslúžil o významný pokrok v pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti fakulty. Vychoval a vychováva vysoko kvalitných odborníkov v rámci 3. i 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Bol predsedom celoštátnej Komisie pre udeľovanie vedeckých hodností DrSc. i PhD. Ako vysokoškolský učiteľ a garant sa podieľal na vybudovaní študijného programu biotechnológia na začínajúcej FPV UCM v Trnave.  Počas jeho pôsobenia Katedra biochemickej technológie vychovala približne 100 absolventov Mgr. štúdia a desiatky absolventov s titulom RNDr. Po zriadení Katedry ekochémie a rádioekológie prispel významnou mierou k úspešnému zahájeniu štúdia v novootvorenom študijnom programe. Je autorom vysokého počtu významných pôvodných vedeckých prác a vysokoškolských učebníc.