04. 06. 2019

  4.6.2019    Stretnutie s jubilanti univerzity

Na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dňa 4. júna 2019 konalo už tradičné stretnutie s jubilantmi, ktorí v prvom polroku r. 2019 oslávili jubileum - 50 rokov, 60 rokov a 70 rokov.

V príhovore pána rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. zazneli slová vďaky a ocenenia práce jubilujúcich kolegýň a kolegov v prospech našej alma mater. Z jeho rúk si potom jubilanti slávnostne prevzali kvet a medailu za významné životné jubileum.

Stretnutie pokračovalo neformálnou diskusiou, v ktorej p. rektor oboznámil účastníkov so zámermi rozvoja univerzity i s aktuálnymi problémami, ktoré rieši vedenie. Zároveň jubilantom ponúkol priestor na vyjadrenie svojho názoru, sťažnosti či užitočného nápadu.

V neposlednom rade všetkým prítomným zagratuloval a zaželal im predovšetkým zdravie, ale i pracovné úspechy a pohodu v osobnom živote.

Celé vedenie UCM i všetci kolegovia želáme jubilantom všetko najlepšie!