10. 03. 2017

  10.3.2017    Deň otvorených dverí UCM v Trnave

UCM v Trnave pripravila v piatok 10.marca 2017 spoločný Deň otvorených dverí, na ktorom sa záujemcom o štúdium predstavili  spolu všetky fakulty aj inštitút.

Uchádzači o štúdium a ich rodinní príslušníci sa v nových priestoroch Auly UCM v Trnave dozvedeli cenné informácie o prijímacom konaní, študijných programoch, ktoré je možné študovať na univerzite, ubytovaní, stravovaní, programe ERASMUS+, študentských stážach a praxi a pod.

Okrem toho bol pre uchádzačov pripravený interaktívny program i mimo prednáškovej miestnosti, v ktorom mali jedinečnú príležitosť vidieť ukážky chemických a biologických pokusov, historickej kuchyne, praktickej odbornej výučby rádiologickej techniky a fyzioterapie. Uchádzači si mohli vyskúšať oculusy s virtuálnou realitou, urobiť si psychologický test alebo vidieť, ako sa robí pravý novinársky stand-up či vyskúšať si, aké je to byť reportérom a mnoho iných aktivít, ktoré zástupcovia jednotlivých fakúlt a inštitútu pre nich pripravili.

V chill-out zóne sa predstavili zástupcovia študentských organizácií a spolkov, ktoré pôsobia pri univerzite a prezentovali možnosti  študentských školských i mimoškolských aktivít.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pôsobí v jubilejnom 20. roku svojho žitia v slovenskom akademickom priestore. Fakulty ponúkajú akreditované študijné programy denného aj externého štúdia vo všetkých troch stupňoch štúdia. Univerzita má priznané právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie vo viacerých vedných odboroch. Okrem toho univerzita poskytuje možnosť štúdia v anglickom jazyku atraktívnych študijných programov, resp. kurzov, ktoré sú ojedinelé na celom Slovensku.