12. 10. 2017

  12.10.2017 - 13.10.2017    Medzinárodná konferencia Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2017

V dňoch 12. - 13. októbra 2017 sa konala medzinárodná konferencia s názvom PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI pri príležitosti 20. výročia založenia UCM v Trnave a 10. ročníka Svetového dňa fyzioterapie, ktorý je datovaný na deň 8. septembra. Organizátormi podujatia boli Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave, Sanatoria Klimkovice, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Fakulta biomedicínskeho inženýrství ČVUT v Praze, Wyzsza Szkola Menedzerska vo Varšave. Záštitu nad podujatím prevzali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor UCM v Trnave Dr.hc.doc. Ing. Jozef Matúš, mim. prof., a primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A.

Podujatie prebiehalo formou 8 blokov, počas ktorých odznelo 42 odborných prednášok a taktiež bola prezentovaná posterová sekcia zastúpená 7 postermi.  Počas konania medzinárodnej konferencie vystúpili významní odborníci a prednášatelia z Maďarska, Rakúska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Po každom z blokov prebehla bohatá diskusia, ktorá pokračovala neformálnou formou počas prestávok konferencie.

Podujatia sa zúčastnilo 690 účastníkov z univerzít Slovenska, Českej republiky a Rakúska, lekárov a odborníkov z praxe, členov Slovenskej komory fyzioterapeutov, členov Slovenskej lekárskej komory, Komory zdravotnícko-technických pracovníkov a Komory sestier a pôrodných asistentiek, 8 členov vedeckého výboru a 31 členov organizačného výboru. Podujatia sa zúčastnili aj študenti dennej a externej formy štúdia IFBLR UCM. Celkovo bolo teda 729 prítomných.

Účastníci konferencie pozitívne hodnotili priebeh i organizáciu už počas podujatia a teší nás, že aj po skončení akcie viacerí poslali poďakovanie prostredníctvom mailu. Niektorí vyplnili dotazník spokojnosti, ktorého vyhodnotenie bude zverejnené na webovej stránke IFBLR.