15. 11. 2016

  15.11.2016    Zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Odovzdanie menovacích dekrétov novým členom Vedeckej rady UCM v Trnave (predseda VR UCM v Trnave )
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady UCM v Trnave dňa 26.4.2016 (predseda VR UCM v Trnave)
 4. Voľba skrutátorov (predseda VR UCM v Trnave)
 5. Správa o prijímacom konaní pre akademický rok 2016/2017 (prorektorka PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.)
 6. Informácia dekanov o zabezpečení doktorandského štúdia na jednotlivých fakultách (dekanky a dekani fakúlt)
 7. Plnenie edičného plánu UCM v Trnave v roku 2016 (prorektorka doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.)
 8. Návrh FPV UCM v Trnave na udelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Ing. Jánovi Šajbidorovi, DrSc. (dekan  prof. Ing. Roman Boča, DrSc.)
 9. Návrh FPV UCM v Trnave na obsadenie funkcie hosťujúceho profesora na FPV UCM v Trnave -  RNDr. Peter Šiška, CSc., PhD., professor (dekan prof. Ing. Roman Boča, DrSc.)
 10. Rozličné
 11. Uznesenia
 12. Záver