26. 09. 2016

  26.9.2016    Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na UCM v Trnave

Slávnostným akademickým zhromaždením v  priestoroch novej auly UCM  v pondelok  26.9.2016 začal nový akademický rok  2016/2017 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Po úvodnom privítaní prorektorkou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu PhDr. Dagmar Valentovičovou, CSc. predniesol rektor univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. slávnostný príhovor, z ktorého vyberáme :

Tento akademický rok sa bude niesť v duchu významnej udalosti v živote našej univerzity. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vstupuje do jubilejného 20. roka svojho žitia, pôsobenia v slovenskom akademickom priestore. Predchádzajúce dva roky boli pre našu univerzitu veľmi úspešné. Úspešne prešla kritériami v procese komplexnej akreditácie a obhájila svoje postavenie ako univerzita. Druhým významným úspechom je okrem všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania aj získanie práv habilitačného a inauguračného konania na všetkých fakultách, čo nás napĺňa hrdosťou. Preto sa vám chcem v tejto slávnostnej chvíli chcem všetkým pedagogickým, nepedagogickým pracovníkom i študentom poďakovať za mimoriadnu prácu, ktorú máte za sebou, ale aj za prácu, ktorú ste odhodlaní vykonať.

Vzdelávanie je proces, ktorý nám na univerzite vytvára prostredie živej interakcie medzi pracovníkmi univerzity a študentmi. Pre pedagógov i a nepedagogických pracovníkov je to pozitívny vzťah k svojmu povolaniu, pre študentov snaha pripraviť sa čo najlepšie na svoje budúce povolanie. Rozhodujúcim momentom tohto dialógu je povolanie, na jednej strane súčasné, na druhej strane budúce. Dnes je všeobecne známa skutočnosť, že rozvoj spoločnosti stojí na troch základných pilieroch: vzdelávaní, vláde a ekonomike. Preto v celosvetovom meradle zaznamenávame vo všetkých sférach spoločenského života zvýšený záujem o vysokoškolské vzdelávanie. Naša univerzita musí rýchlo reagovať na zmeny na trhu práce vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ponúkať moderné a atraktívne, pre slovenský i európsky trh práce zaujímavé študijné programy – o ktoré študenti i prax prejavujú záujem.  Chce to kus odvahy, lebo viem ako ťažko sa (na fakultách, univerzite)  presadzujú akékoľvek zmeny.

Želám Vám milí priatelia, kolegovia, spolupracovníci a študenti do začiatku nového akademického roku 2016-2017 veľa úspechov v pracovnom, študijnom i osobnom živote, veľa zdravia a optimizmu, trpezlivosti a tolerancie a pomoci v zabezpečovaní komplexného rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Následne sa prítomným prihovoril predseda Akademického senátu UCM v Trnave doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., ktorý oboznámil s činnosťou a výsledkami práce AS UCM v Trnave.

Po slávnostných príhovoroch odovzdal rektor univerzity „Cenu rektora UCM v Trnave  za rok 2016“ spolu s plaketou Jána Sambucusa, ktorou bude rektor univerzity oceňovať nielen významné počiny osobností univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj jej významných hostí nasledujúcim osobnostiam:

doc. PhDr. Oľge Bočákovej, PhD.
za rozvoj pedagogickej činnosti a prínos v študijnom programe sociálne služby a poradenstvo, rozvoj Katedry sociálnych služieb a poradenstva na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave
doc. PhDr. Tatjane Grigorjanovej, CSc.
za rozvoj študijného odboru cudzie jazyky a kultúry na Filozofickej fakulte UCM v Trnave a za celkový vedecký prínos v oblasti slavistiky na Slovensku
RNDr. Miroslavovi Horníkovi, PhD.
za výnimočnú publikačnú činnosť v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch a za cenné vedecké výsledky
prof. Ing. Anne Zauškovej, PhD.
za súbor vedeckých prác a monografií publikovaných vo významných vedeckých databázach
prof. PhDr. Jozefovi Hrčkovi, DrSc.
za vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť a prínos pre IFBLR UCM v Trnave

Podujatie kultúrne obohatil univerzitný zbor UCM v Trnave UniTTy pod vedením doc. Jozefa Ileša.