31. 05. 2019

  31.5.2019    Projekt Hybrid Stories in Adult Education - Hybridné príbehy vo vzdelávaní dospelých

Číslo projektu: 2017-1-PL01-KA204-038609
Žiadateľská organizácia: Unia ... (PL)
Partneri projektu: Portugalsko, Slovensko, Poľsko (vedúci partner), Česká republika
Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.
Riešiteľský tím za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom je výmena skúseností s efektívnymi stratégiami pri aktivizácii, poradenstve a motivácii rodičov so slabými kľúčovými kompetenciami.

Konkrétne ciele projektu sú:

  • Zvýšiť kvalitu a vhodnosť ponuky pre zlepšenie kľúčových kompetencií rodičov
  • Podporiť rovnosť a integráciu vo vzdelávaní dospelých za účelom zabezpečenia vysokej kvality učenia
  • Rozvíjať spoluprácu medzi organizáciami v oblasti vzdelávania rodičov

Časové rozpätie projektu: 2017 – 2019

Na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/studium/ - sa realizoval projekt programu ERASMUS+ - Hybridné príbehy vo vzdelávaní dospelých - http://kpsych.ff.ucm.sk/docs/dokumenty/HYBRID_STORY.pdf . Projektu sa zúčastnili okrem nás aj partnerské organizácie z Portugalska, Španielska, Talianska a Poľska.

Vo svojich cieľoch sa projekt zaoberal myšlienkou ako prostredníctvom príbehov rozvíjať kľúčové kompetencie u dospelých. Jedná sa o tie kompetencie, ktoré potrebujeme všetci, pretože nám pomáhajú dosiahnuť osobné uspokojenie, napomáhajú k rozvíjaniu osobnosti, k sociálnemu začleneniu a tiež aj podporujú náš aktívny život. Príbehy a rozprávky zohrávajú v živote každého z nás veľmi významnú úlohu – a to nielen v detstve, ale aj v dospelosti. Nesú v sebe význam, ktorý dokáže odhaliť každý. Príbehy ponúkajú návod a cestu na rozvíjanie osobnosti a odstraňovanie rôznych zábran a prekážok. Európsky parlament a Rada vydali odporúčanie o rozvíjaní kľúčových kompetencií v rámci celoživotného vzdelávania. Pre súčasného človeka je veľmi potrebné – vyžaduje to doba aj spoločnosť – osvojovať si tieto kompetencie, to znamená byť pripravený učiť sa počas celého svojho života. Veľmi dôležitou súčasťou procesu učenia ako osvojovania si nových vedomostí a zručností je motivácia človeka a jeho otvorenosť voči novému, ale súčasne aj kritické pristupovanie k informáciám. To znamená, že osvojovaním si kompetencií sa zvyšuje kritické myslenie, schopnosť riešenia problémov, schopnosť spolupracovať, komunikačná zručnosť a tvorivosť.

Príbehy je možné použiť na odbúranie počiatočného stresu a obáv zo zlyhania v procese učenia. Príbehy sú nenáročné a napriek tomu obsahujú potrebné informácie.

Za Katedru psychológie zodpovedali za realizáciu projektu a napĺňanie jeho cieľov PhDr. Andrea Baranovská PhD. a PhDr. Dominika Doktorová PhD. Pod ich vedením bol realizovaný dotazníkový prieskum zameraný na zistenie úrovne kompetencií u respondentov v Trnave a okolí. Výsledky boli porovnané so zisteniami na medzinárodnej úrovni - https://hybridstories.wixsite.com/index. Súčasťou projektu bolo vytvorenie DVD, v rámci ktorého sme sa zamerali na proces rozvíjania digitálnych kompetencií s pomocou študenta doktorandského štúdia PhDr. Michala Masára. Veľmi dôležitou súčasťou projektu bola práca študentov psychológie 1. ročníka magisterského stupňa. Ich čiastkové výskumy v oblasti jednotlivých kompetencií priniesli cenné poznatky a tiež aj návrhy na ďalšie a podrobnejšie skúmania.

Ďalším významným podujatím ktorý sa uskutočnil v októbri 2018, v rámci projektu ERASMUS+ bola konferencia s názvom Kondášove dni - https://www.youtube.com/watch?v=kYz0ltmK3qY&feature=share, počas ktorej odzneli zaujímavé príspevky z výskumu aj z praxe. Súčasťou konferencie boli aj workshopy vedené bývalými študentami Katedry psychológie, ktorí sprostredkovali účastníkom konferencie svoje skúsenosti a tým prispeli k rozvíjaniu ich kľúčových kompetencií. V rámci posterovej sekcie mali možnosť sa účastníci dozvedieť informácie nielen o živote Katedry, ale súčasne aj o pokroku, ktorý sme dosiahli v rámci realizácie projektu.

V rámci realizácie projektu sa uskutočnili viaceré stretnutia medzinárodného tímu. Posledné stretnutie sa konalo 31.1. – 1. 2. 2019 v Trnave na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V rámci stretnutia boli vyhodnotené výsledky projektu a naplánované aktivity, ktoré by mali zabezpečiť pretrvanie záverov projektu aj po jeho ukončení.

Prostredníctvom projektu Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave získala kontakty s medzinárodnými organizáciami a univerzitou, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie dospelých a ktoré môže využiť v rámci plánovania ďalších projektov.

Článok o projekte TU.