Akadémia strieborného veku 2018/19

Cieľom akadémie je budovať mosty medzi ľuďmi, dať možnosť vzájomne sa spoznávať, vytvárať priateľské vzťahy a kontakty, žiť kvalitný a plnohodnotný život i v seniorskom veku. Stretávanie sa a spoločné aktivity ľudí v podobnom veku stimuluje a motivuje zrelších a starších ľudí, aby sa vlastnými schopnosťami a skúsenosťami spolupodieľali na vzdelávaní a aby si našli nové cesty a možnosti ako tráviť čas, ktorý  im odchodom do dôchodku vznikol. Špecifikom  oproti univerzitám tretieho veku, ktoré sú organizované na niektorých iných univerzitách je, že  Akadémia strieborného veku umožňuje študovať aj seniorom, ktorí nemajú stredoškolské vzdelanie a maturitu.

Garantka podujatia doc. PhDr. Mgr. O. Bočáková, PhD., na otvorení prvého ročníka podujatia dňa v októbri 2018, povedala: „V Akadémii strieborného veku budeme prepájať teóriu s praxou. Prednášky budú zamerané na jednotlivé samosprávne kraje SR s dôrazom na priblíženie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Navštívime samosprávne kraje, oboznámime sa s historickými pamiatkami, kultúrnymi pamiatkami a tradíciou daných regiónov."

Táto aktivita univerzity vzbudila záujem i organizácií združujúcich seniorov – či už Jednoty dôchodcov, Rady seniorov v meste Trnava atď., nakoľko prínos celoživotného vzdelávania je neoceniteľný, a to nielen priamo pre zúčastnených.

Okrem spoznávania tradícií, výletov a exkurzií aj do iných samosprávnych krajov, návštev  múzeí a galérií poslucháči absolvujú mnoho  zaujímavých prednášok s názvami napr.  Jedlo nie je liek,   Cvičme si mozog – bystrá myseľ,  Význam rehabilitácie pre integráciu človeka do spoločnosti, Kyberšikana – novodobý fenomén spoločnosti, Civilizačné ochorenie diabetes mellitus a seniori, Právne povedomie seniorov a ďalšie. Zaujímavé je i naštudovanie divadelnej hry Bičianka z doliny (v trnavskom nárečí), v ktorej niektorí z poslucháčov akadémie účinkujú.