Ako na to

Ako na to:

Záujemcom o absolventskú stáž odporúčame kontaktovať konzorcium Workspace Europe (http://www.workspaceeurope.sk), ktoré zabezpečuje Erasmus+ stáže pre študentov a absolventov UCM. Ak máš dohodnutú prijímajúcu inštitúciu, je možné stáž administrovať aj priamo na UCM cez Oddelenie vonkajších vzťahov.

1.     Oprávnení účastníci:

Študenti dennej aj externej formy na UCM od 1. bakalárskeho ročníka.

2.     Ako sa prihlásiť?

Ako náš študent si podáš prihlášku do výberového konania na základe výzvy tvojej fakulty.

Výzvu podá tvoja fakulta prostredníctvom webovej stránky.

3.     Postup pred mobilitou:

Ak si už úspešne prešiel výberovým konaním tak treba splniť nasledovné požiadavky:


a)      Podanie prihlášky (vyplnenie, odoslanie)

Nakontaktuj sa na prijímajúcu inštitúciu/podnik a riaď sa jej pokynmi.

Dávaj pozor na správnosť údajov.


b)      Zmluva o stáži / Learning Agreement for Traineeship

Študent si vyplní zmluvu na počítači.

Pokyny k vyplneniu zmluvy:

 • Prvá časť Before the Mobility/Pred mobilitou sa vypĺňa pred nástupom na mobilitu

Treba vyplniť:

 • všeobecné údaje,
 • program stáže,
 • tvoja jazyková kompetencia,
 • musia tam byť podpisy všetkých troch strán – študenta, domácej i prijímajúcej inštitúcie.

Po vyplnení zájdeš za tvojím fakultným/katedrovým koordinátorom, ktorý svojím podpisom potvrdí, že výsledky stáže ti budú po návrate uznané.

Vyplnená Zmluva o stáži je prílohou zmluvy o grante.


c)      Ubytovanie

Ubytovanie si zariaďuje každý sám.

Naše odporúčanie je ubytovanie si zaisťovať s dostatočným predstihom.


d)      Online jazyková podpora (Online Linguistic Support - OLS)

Každý vybraný študent musí absolvovať test jazykových znalostí (OLS), test sa robí pred odchodom na pobyt a na konci pobytu.

Výzvu na absolvovanie online jazykového testu prostredníctvom portálu OLS obdržíš prostredníctvom emailu.

Výsledok neslúži na ovplyvnenie výberového konania. (nemusíš sa báť)

Viac informácií o teste OLS: https://erasmusplusols.eu/sk/about-ols/


e)      Uzatvorenie zmluvy o grante Erasmus+

Grant – finančný príspevok k výdavkom na pobyt v zahraničí – počítaj s tým, že ti nemusí pokryť všetky výdavky na pobyt

Dostaneš ho vyplatený na účet na pokyn pracovníka Oddelenia vonkajších vzťahov UCM

Pred uzatvorením zmluvy o grante je potrebné zaslanie (mailom) alebo osobné odovzdanie nasledovných dokumentov:

 • potvrdenie o prijatí na stáž Letter of Acceptance (ak bol vystavený) alebo mailovú akceptáciu a informáciu o presnej dĺžke pobytu,
 • oboma stranami podpísanú kópiu/scan zmluvy o stáži Learning Agreement for Traineeship s vyplnenou časťou Pred mobilitou - Before the Mobility,
 • kópiu/scan dokladu o poistení ERAPO Standard alebo Premium – ide o špecializované cestovné poistenie pre Erasmus+ mobility študentov, absolventov a zamestnancov VŠ alebo cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže v poisťovni Groupama)
 • doklad o absolvovaní vstupného on-line testovania jazykových vedomostí - Online Linguistic Support - OLS.

Na záver:

Už len zašleš zmluvu o grante 3 x vyplnenú a podpísanú (alebo osobne odovzdáš na oddelení vonkajších vzťahov UCM) pred odchodom na mobilitu.

Nezabudni sa nahlásiť na študijné oddelenie prostredníctvom tlačiva Potvrdenie o účasti na Erasmus pobyte, že ideš na Erasmus mobilitu.


4.     Počas pobytu:

Pri zmene programu stáže kontaktovať katedrového koordinátora. Zmena musí byť zaznamenaná v Learning Agreement for Traineeship, časť During the Mobility.


5.     Po návrate z pobytu

 • Zašli na Oddelenie vonkajších vzťahov kópiu/scan potvrdenia o skutočnej dĺžke svojho pobytu (Confirmation of Traineeship Period).
 • Zašli na Oddelenie vonkajších vzťahov kópiu/scan Learning Agreement for Traineeship, časť After the Mobility
  do 30 dní od doručenia emailovej výzvy vyplň online záverečnú správu (EU Survery).
 • Absolvovuj výstupný test jazykových znalostí prostredníctvom OLS (15 dní  pred ohláseným koncom mobility OLS sa ti sprístupní výstupný test).