Podmienky prijatia a ako sa prihlásiť

U nás sa momentálne prijímačky nerobia. Hodnotiaca komisia bude posudzovať výsledky z jednotlivých ročníkov z týchto predmetov (ak idete ešte len maturovať):

  • Manažment kvality:
    • slovenský jazyk a literatúra, matematika, občianska náuka (resp. ekvivalent predmetu napr. náuka o spoločnosti, etika), cudzí jazyk

  • Manažment v turizme a hotelierstve:
    • slovenský jazyk a literatúra, dejepis (resp. ekvivalent predmetu), ekonomika (resp. ekvivalent predmetu), cudzí jazyk

Ak ste maturovali podľa starých predpisov, tak budeme brať do úvahy:

  • celkový výsledok maturitnej skúšky
  • dosiahnuté úspechy

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa výsledkov z profilových predmetov zo strednej školy. Jednoducho – ak ste mali z daných predmetov dobré známky, máte vysokú šancu stať sa našim študentom. Priložiť môžete i rôzne diplomy a ocenenia, ktoré ste získali za nadštandardné aktivity počas stredoškolského vzdelávania. Prihlášky na nový akademický rok prijímame do 30.4.2021 a prihlášku môžete vyplniť buď online, alebo elektronicky v počítači a to nasledovne:

Online prihláška TU

Elektronická/papierová prihláška TU