Akreditácia

Akreditácia

Štatút UCM (účinnosť od 4. 9. 2020)
Organizačný poriadok UCM (účinnosť od 1. 5. 2019)
Organizačný poriadok UCM (úplné znenie) (účinnosť od 1. 5. 2019)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)

Disciplinárny poriadok UCM pre študentov (účinnosť od 27. 1. 2009)
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 11. 2013)
Smernica o dištančnej metóde výučby (účinnosť od 1. 4. 2021)
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (účinnosť od 1. 5. 2019)
Smernica o administrácii programu Erasmus+ (účinnosť od 1. 6. 2021)
Smernica o doktorandskom štúdiu - úplné znenie (účinnosť od 1. 5. 2014, dodatok od 1. 9. 2019)
Smernica o plagiátorstve (účinnosť od 1. 2. 2019)
Opatrenie rektora č. 15/2020 - Zamedzenie plagiátorstva na UCM (účinnosť od 30. 6. 2020)
Smernica o postupe pri predkladaní žiadosti o príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov UCM (účinnosť od 1. 10. 2012)
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) a jeho bezpečnosť (účinnosť od 1. 12. 2015)
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom UCM (účinnosť od 1. 11. 2020)
Smernica o prechodných pravidlách študijných programov po komplexnej akreditácii 2015 (účinnosť od 14. 8. 2015)
Smernica o rigoróznom konaní UCM v Trnave (účinnosť od 1. 1. 2021)
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 5. 2021)
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM (účinnosť od 1. 5. 2021)
Smernica o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UCM (účinnosť od 1. 4. 2021)
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (účínnosť od 1.9.2018)
Smernica Študentská vedecká sila (účínnosť od 1. 9. 2019)
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM (účinnosť od 21. 9. 2020)
Štipendijný poriadok UCM (účinnosť od 1. 4. 2021)
Ubytovací poriadok študentského domova UCM (účinnosť od 1. 9. 2012)

Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora a docenta na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1. 5. 2021)
Pracovný poriadok UCM (účinnosť od 18. 6. 2014)
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 01. 05. 2021)
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a vedúcich zamestnancov UCM (účinnosť od 14. 4. 2014)

Smernica o vytváraní excelentných tímov (účinnosť od 1. 6. 2021)
Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť (účinnosť od 1. 6. 2021)
Etický kódex študentov UCM
 (účinnosť od 1. 4. 2021)
Etický kódex UCM v Trnave (účinnosť od 20. 6. 2018)
Štandardy pre vnútorný systém kvality zabezpečovania na vysokých školách
Štandardy pre študijný program
Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesorov
Metodika na vyhodnocovanie štandardov
Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti (účinnosť od 10. 9. 2015)
Smernica o vybavovaní sťažností na UCM (účinnosť od 10. 5. 2010)
Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 01. 05. 2021)
Postup pri realizácii habilitačného a inauguračného konania na UCM (účinnosť od 15. 11. 2016)
Smernica o predkladaní nových projektov študijných programov a projektov habilitačných a vymenúvacích konaní (účinnosť od 1. 5. 2016)
Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán (účinnosť od 1. 5. 2021)