Aktuality

Príhovor rektora UCM k začiatku nového akademického roka
Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,
čítať viac
Projekt APVV schválený
Projekt APVV PP COVID 20 - 0010
Rada  Programu Agentúra na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov schválila projekt podaný tímom riešiteľov z UCM v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020  na projekt  PP-COVID-20-0010 a rozhodla  o poskytnutí fina...
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí – Národný štipendijný program
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.
čítať viac
Plán krízového riadenia univerzity v čase mimoriadnej situácie
Plán krízového riadenia univerzity v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu upravuje plán krízového riadenia UCM v Trnave v súvislosti so vzniknutými epidémiami/pandémiami vyhlásenými príslušnými štátnymi orgánmi. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov univ...
čítať viac
Ukončenie budovania nového Registratúrneho strediska UCM
V januári 2020 začali stavebné práce na registratúrnom stredisku UCM  a dňa 6. júla 2020 bola stavebná časť ukončená.  Toto moderné registratúrne stredisko je situované na III. NP v budove UCM na Bučianskej ul. v Trnave.  Celková cena  uskutočnených stavebných prác je takmer 216 tis...
čítať viac
Bench-top EPR-5000 spektrometer súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku
Čo v sebe skrýva nenápadná krabička vážiaca 40 kg? Je to moderný stolový spektrometer elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) naplnený modernými technológiami.
čítať viac
Rozhodnutie rektora UCM o otvorení akademického roka 2020/2021
Na základe Rozhodnutia rektora č. 2/2020 zo dňa 21. augusta 2020 sa otvorenie akademického roka 2020/2021 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave začne riadne výučbou dňa 21. septembra 2020 (v pondelok).
čítať viac
Odovzdanie dekrétov o udelení titulu docentka
Na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 26.8.2020, po úspešnom ukončení habilitačného konania, odovzdal rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekréty o udelení titul docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania m...
čítať viac
Oznámenie o konaní habilitačných prednášok a obhajob habilitačnej práce
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých...
čítať viac
Prírastky do Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave systematicky buduje Univerzitný vedecký a kreatívny park (UVKP), ktorý združuje technické vybavenie pre vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a kreatívnu činnosť. Aj v ostatnom období registrujeme prírastky do UVKP v podobe laboratórnych prístro...
čítať viac
The Slovak Spectator
Oddelenie vonkajších vzťahov UCM spolupracovalo na najnovšom článku slovenských - po anglicky píšucich novín - The Slovak Spectator, ktorý sa venuje téme prichádzajúcich zahraničných študentov na slovenské univerzity v čase pretrvávajúcej pandemickej situácie.
čítať viac
Sociálne siete hlavou témou Rannej šou Trnavského rádia
Dnes 6.8.2020 bol v Trnavskom rádiu doktorand z FMK UCM v Trnave Mgr. Martin Vanko, ktorý sa venuje tematike sociálnych sietí.
čítať viac