Aktuality

  20.6.2018    Správa pre Akademickú obec FMK UCM v Trnave

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na svojom zasadnutí dňa 19. júna 2018    prijal uznesenie , ktorým v zmysle § 9, ods. 1 , písm. s) zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu Fakulty masmediálnej komunikácie za podmienok a v rozsahu ustanovenom Štatútom UCM v Trnave. Počnúc dňom 20. júna 2018 preto AS FMK UCM nemôže prijímať žiadne uznesenia, nemôže vykonávať žiadnu činnosť až do schválenia novelizovaných predpisov fakulty, vykonaní volieb do AS FMK v zamestnaneckej aj študentskej časti akademickej obce  fakulty.  Po riadnom zvolení senátu fakulty prevezme svoje právomoci fakultný senát od senátu univerzity.  

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Kubál
Zdroj: tajomník AS UCM