Aktuality

Výzva pre OP Výskum a inovácie

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 16.11.2018 ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Jedná sa o výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblastiach:

  1. Priemysel pre 21. storočie; kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07;
  2. Zdravé potraviny a životné prostredie; kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 . 

Detailné informácie o týchto výzvach, vrátane ich príloh, sú publikované na stránke MŠVVaŠ SR:

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 19.11.2018