Aktuality

Agentúra vyhlásila nové výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Jedná sa o výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblastiach:

  1. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel , kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
  2. Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,  kód výzvy:  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10

Detailné informácie o týchto výzvach, vrátane ich príloh, sú publikované na stránke MŠVVaŠ SR:

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-projektov-na-podporu-vyskumno-vyvojovych-kapacit-v-oblasti-digitalne-slovensko-a-kreativny-priemysel-opvai-vadp2018113-09/

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-projektov-na-podporu-vyskumno-vyvojovych-kapacit-v-oblasti-zdravie-obyvatelstva-a-zdravotnicke-technologie-opvai-vadp2018113-10/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 21.11.2018