Aktuality

Grantové programy TATRABANKY

Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov podporuje vzdelávanie, kvalitu vzdelávacieho procesu na vysokých školách,  inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu, venuje sa zvyšovaniu jeho úrovne, ale aj podporuje jednotlivcov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky. Dlhodobo pomáha slovenským študentom na zahraničných univerzitách, prináša na Slovensko svetových vedeckých odborníkov a rozvíja svoje aktivity na podporu vzdelávania a špičkových vzdelávacích podujatí.

Viac: http://www.nadaciatatrabanky.sk

Nadácia Tatrabanky ponúka grantové programy:

Grantový program: Študenti do sveta
Cieľom je  podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky
5 000 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

Viac: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/

Grantový program: KVALITA VZDELÁVANIA
Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií, ktorí „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Podporíme aktivity, ktoré obohatia konkrétny študijný program, predmet alebo tému vysokoškolského vzdelávania.

Viac: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

Grantový program: VIAC UMENIA
Nadácia Tatra banky už po ôsmykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci v oblastiach:
- Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas
- Divadlo
- Hudba
- Literatúra
- Výtvarne umenie
V oblasti literatúry plánujeme v roku 2019 zmenu o ktorej vás budeme radi čoskoro informovať.

Viac: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

Grantový program: E-Talent
Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň spĺňať obsahové kritériá programu:
- originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu,
- praktickú využiteľnosť výstupov výskumu,
- medzisektorový prístup k výskumu,
- využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

Viac: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 23.1.2019