Aktuality

Habilitačné konanie - PhDr. Andrea Čajková, PhD. v odbore Verejná politika a verejná správa

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.4.2019 o 14,00 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Andrei Čajkovej, PhD., odbornej asistentky FSV UCM v Trnave, v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa.

Téma habilitačnej prednášky: Špecifiká rozhodovacích procesov v manažmente orgánov verejnej správy

Obhajoba habilitačnej práce: Aktuálne trendy a inovačný potenciál v procese riadenia inštitúcií verejnej  správy

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 14.3.2019