Aktuality

  15.3.2019    Oznámenie o inauguračnom konaní doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

dňa 09. apríla 2019 o 09:00 hod. v zasadacej miestnosti Z0.3

t.j. na prízemí budovy UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave sa uskutoční inauguračné konanie doc. Ing. Petra Tomčíka, PhD. docenta Pedagogickej fakulty na Katedre chémie a fyziky, Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia na tému ,,Aplikácie mikroelektronických a uhlíkových štruktúr ako elektródových materiálov v reakčnej voltampérometrickej analýze“.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Mečiarová
Zdroj: FPV UCM