Aktuality

Národný štipendijný program – výzva 2019

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2019/2020 - je otvorená

Uzávierka:

 • on-line: 30. apríla 2019 do 16:00 hod.
 • uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe.
 • uchádzači zo zahraničia: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu na adresu SAIA, n. o., v Bratislave (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1), a to tak, aby tento dokument bol doručený najneskôr 3. pracovný deň nasledujúci po dni uzávierky, a to do 12:00 hod. (pri posudzovaní pracovných dní sa berie do úvahy právny stav na Slovensku).

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

 • nástup na pobyt:
  • študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2019; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2020
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2019; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2020
 • ukončenie pobytu:
  • študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2020
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra 2020

Poznámka: Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky; konkrétne termíny nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou.

Podmienky pre uchádzačov a formuláre nájdete: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/akademicky-rok-2019/2020-vyzvy-otvorena

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 25.3.2019