Aktuality

Schválené udelenia vedecko-pedagogického titulu docent

Fakultné vedecké rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave schválili udelenia vedecko-pedagogického titulu docent nasledovne:

dňa 14.3.2019 Vedecká rada Filozofickej fakulty UCM : doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD., docentka v študijnom odbore 3.1.3 etnológia, doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., docentka v študijnom odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry,

dňa 23.3.2019 Vedecká rada Fakulty prírodných vied UCM : doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., docentka v študijnom odbore 4.2.3 molekulárna biológia,

dňa 5.4.2019 Vedecká rada Fakulty sociálnych vied : doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., docentka v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa.

Dekrét im bude slávnostne odovzdaný na zasadnutí Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 23.4.2019.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 10.4.2019