Aktuality

  11.4.2019    Špeciálne Erasmus+ granty na akademický rok 2019/2020

Výzva 2019 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby.

Národná agentúra programu Erasmus+ SAAIC vyhlasuje Výzvu  na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby. Študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus mobilitu v rámci Výzvy 2019, môžu na základe tejto výzvy požiadať o špeciálny grant.

Výzva sa týka študentov a zamestnancov vybraných na mobilitu ERASMUS+ v akademickom roku 2019/2020, ktorí si môžu nárokovať grant pre špeciálne potreby.

Prihlášku účastníka so špeciálnymi potrebami podávajú študenti aj zamestnanci VŠ na predpísanom formulári spolu s príslušnými dokladmi – kópiou preukazu ZŤP a akceptačným listom z prijímajúcej inštitúcie.

Uchádzač o mobilitu si špeciálnymi potrebami si vyplní prihlášku a doručí ju na Oddelenie vonkajších vzťahov do 31.5.2019 v tlačenej podobe . Oddelenie vonkajších vzťahov podá súhrnnú žiadosť za celú univerzitu do 14.6.2019 na Národnú agentúra programu Erasmus+ SAAIC.

Pre diagnózy celiakia a diabetes stanovila Národná agentúra spolu s Výberovou komisiou pre program Erasmus+ denné sadzby v závislosti od prijímajúcej krajiny – viď tabuľka v dokumente Výzva pre ZŤP študentov a zamestnancov 2019.

Žiadateľ o grant na špeciálne potreby v prihláške uvedie výšku reálnych nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb. Je dôležité,  aby požadovaná výška nákladov bola reálna a čo najpresnejšia. Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov po návrate z mobility.  Svojej vysokej škole musí predložiť všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.).

Výzva pre ZŤP študentov a zamestnancov 2019

Prihláška účastníka mobility so špeciálnymi potrebami

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov