Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady UCM 23.4.2019

Dňa 23.4.2019 zasadala Vedecká rada UCM v Trnave. Okrem jednotlivých bodov rokovania rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal dekréty o udelení titulu docent.

Dekréty si prevzali a za docentky boli vymenované:

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., docentku v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná spáva (FSV UCM)
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. docentku v študijnom odbore 4.2.3 molekulárna biológia (FPV UCM)
doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., docentku v študijnom odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry (FF UCM)
doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD., docentku v študijnom odbore 3.1.3 etnológia (FF UMB Banská Bystrica)

Vymenovaným docentkám vedenie srdečne blahoželá.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 24.4.2019