Aktuality

UKONČENIE 1. ROČNÍKA AKADÉMIE STRIEBORNÉHO VEKU

Dňa 27. 5. 2019 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie 1. ročníka Akadémie strieborného veku na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

Úvodné slová patrili pani doc. PhDr. Oľge Bočákovej, PhD., ktorá privítala okrem poslucháčov aj prítomných hostí - pána dekana doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., pani PhDr. Darinu Kubíčkovú, PhD., pána Ing. Igora Fabiana a pána tajomníka PhDr. Maroša Potočného, PhD.

K poslucháčom sa prihovoril pán Ing. Igor Fabian, predseda Rady seniorov a predseda Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Trnave, ktorý pozitívne hodnotil zapájanie seniorov do verejného života. Pán dekan doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. ocenil entuziazmus seniorov, s akým sa počas celého akademického roka zúčastňovali prednášok. 

Po príhovoroch nasledovalo samotné odovzdávanie diplomov o absolvovaní prednášok. Po prebratí diplomov sa poslucháči poďakovali pani docentke a pánovi dekanovi za možnosť aktívne prežívať seniorský vek. Na záver slávnostného ukončenia 1. ročníka Akadémie strieborného veku na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave zaznela študentská hymna.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 3.6.2019