Aktuality

Oznam o habilitačnej prednáške - Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 7. októbra 2019 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti Z0.3 na prízemí budovy UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave sa uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Daniela Mihálika, PhD. odborného asistenta na FPV UCM v Trnave na tému "Cielená úprava metabolizmu rastlín prostredníctvom ich genetickej transformácie"  a obhajoba habilitačnej práce s názvom "Molekulárno – biologický prístup ako nástroj na zlepšenie vlastností hospodársky významných rastlinných druhov" v študijnom odbore 4.2.3. molekulárna biológia.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
Zdroj: FPV UCM
Dátum vloženia: 2.10.2019
Dátum aktualizácie: 8.10.2019