Aktuality

Memorandum o spolupráci slovenských univerzít

Na Technickej univerzite vo Zvolene bolo 22. októbra 2019 podpísané Memorandum o spolupráci slovenských univerzít pri vytvorení Konzorcia slovenských univerzít, okolo geografického srdca strednej Európy.

Podpisom Memoranda o spolupráci slovenských univerzít zo dňa 22. októbra 2019  jeho signatári vyjadrujú vôľu užšie spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej misie vysokých škôl.

Signatárskymi stranami tohto memoranda sú Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove.

Strany memoranda deklarujú svoj záujem vytvoriť Konzorcium slovenských univerzít, ktoré bude združovať univerzity okolo geografického stredu Európy.

Konzorcium slovenských univerzít bude mať právne postavenie konzorcia vysokých škôl v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bude pôsobiť ako záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri konzorcií vysokých škôl. Právna subjektivita a všetky akademické práva a slobody členov konzorcia zostanú v plnom rozsahu zachované.

Zriadenie konzorcia bude znamenať zlepšenie postavenia jeho členov v akademických rankingoch, medzinárodnej a úniovej spolupráci, ako aj navýšenie ich finančných zdrojov. Konzorcium je prostriedkom slúžiacim na posilnenie vzájomnej synergie kapacít členských univerzít. Zároveň bude aktívne spolupracovať s ďalšími konzorciami a klastrami na Slovensku, v Európe a vo svete.

Signatárske univerzity reprezentujú 50 tisíc študentov a 4 tisíc tvorivých zamestnancov. Výsledky vo vede a výskume dokumentuje viac ako 8 tisíc vedeckých publikácií evidovaných za ostatných 5 rokov v databáze Web of Science.

Možnosť pristúpiť k memorandu o spolupráci zostáva otvorená aj po jeho podpise. Založenie konzorcia sa po diskusiách s partnermi a akademickými samosprávami očakáva v najbližšom období.

Zdroj:  https://www.tuzvo.sk/sk/memorandum-o-spolupraci-slovenskych-univerzit-pri-vytvoreni-konzorcia-slovenskych-univerzit

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 23.10.2019
Dátum aktualizácie: 25.11.2019