Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady UCM 19. 11. 2019

Dňa 19.11.2019 zasadala Vedecká rada UCM v Trnave. Okrem jednotlivých bodov rokovania rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal dekréty o udelení titulu docent a docentka, ktorým bol návrh na udelenie titulu, po úspešnom habilitačnom konaní, schválený vo vedeckých radách fakúlt.

Dekréty si prevzali a za docenta a docentku boli vymenovaní:

doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD., docent pre odbor habilitačného konania  a inauguračného konania molekulárna biológia (FPV UCM),

doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania verejná politika a verejná správa (UPJŠ v Košiciach).

Na zasadnutí predniesol doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. inauguračnú prednášku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia.

Novej docentke a docentovi k ich vedecko-pedagogickému titulu vedenie UCM srdečne blahoželá.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 20.11.2019
Dátum aktualizácie: 21.11.2019