Aktuality

Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle  Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.12.2019 o 9.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z 0.3, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Jany Galera Matúšovej, PhD., odbornej asistentky na IFBLR UCM v Trnave, na tému „Postavenie PR v komunikačnom mixe firiem“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu“ pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 2.12.2019