Aktuality

Usmernenia k situácii so šírením Covid19 (aktual 18.9.2020)

Na tomto mieste budú zverejňované informácie k aktuálnym opatreniam v súvislosti so šírením Covid19 na UCM v Trnave i ďalšie informácie z ústredných grémií.

Na UCM v Trnave pracuje pod vedením rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a prorektora prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc. Stály krízový štáb UCM ako poradné grémium rektora. V prípade potreby sú prizývaní na rokovania štábu ďalší zamestnanci univerzity, predovšetkým dekanky a dekani fakúlt, riaditeľka inštitútu a ďalší vedúci zamestnanci univerzity.

UCM zriadilo dňa 19.8.2020 INFORMAČNÝ KANÁL covid19john(zav.)doeucm.sk
Jeho cieľom je poskytovať informácie o opatreniach a podmienkach v rámci vysokej školy príp. ďalších konkrétnych informácií týkajúcich sa univerzity, študentov a zamestnancov v tomto období.

Povinnosti zamestnávateľa - ochrana zamestnancov:
Ak je pracovníkovi, ktorý je zamestnaný v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere nariadená domáca izolácia podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020, prevádzkovateľ (zamestnávateľ) je povinný pri vstupe do prevádzky alebo na pracovisko požadovať od pracovníka:
-      preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo
-      potvrdenie o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní.
Ak uvedený pracovník nebude schopný uvedeným preukázať, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.
(Zdroj: korona.gov.sk)

Vedenie UCM  pre vlastné potreby pripravilo dotazník na zistenie postoja zamestnancov a študentov k očkovaniu proti COVID19.
Dotazník je dobrovoľný a anonymný.
LINK na prístup k dotazníku:
DOTAZNÍK

ZÁSADNÉ PRAVIDLÁ (z materiálu SEMAFOR pre vysoké školy)

  • Pri podozrení na ochorenie, študent a zamestnanec kontaktuje telefonicky svojho lekára a postupuje podľa jeho pokynov. Z účasti na vzdelávaní sa študent ospravedlní.
  • V priestoroch vysokej školy nosia študenti a zamestnanci rúška.
  • Neodporúča sa organizovať akademické obrady, spoločenské, či iné aktivity s hromadnou účasťou.
Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.3.2020
Dátum aktualizácie: 18.9.2020