Aktuality

OPATRENIA REKTORA UCM V TRNAVE (aktualizácia 28.3.2020)

V súvislosti s možným ohrozením študentov a zamestnancov univerzity na koronavírus vydal rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. nasledovné opatrenia (po kliknutí sa dokument otvorí):

OPATRENIE REKTORA Č. 4/2020 - KORONAVÍRUS
OPATRENIE REKTORA Č. 5/2020 - Prerušenie vyučovacieho procesu
OPATRENIE REKTORA Č. 6/2020 - Prevencia proti šíreniu koronavírusu
OPATRENIE REKTORA Č. 7/2020 - ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie rektora č. 5/2020 a 6/2020
OPATRENIE REKTORA Č. 8/2020 - Úprava harmonogramu Letného semestra v akad. roku 2019/2020
OPATRENIE REKTORA č. 9/2020 - ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie rektora č. 5/2020, 6/2020 a 7/2020


Prerušenie prezenčnej výučby na UCM v Trnave sa predlžuje až do ODVOLANIA
 (aktualizované 26.3.2020)


UNIVERZITA - JEDNOTLIVÉ SÚČASTI, ÚPRAVY STRÁNKOVÝCH HODÍN, PRÍSTUPNOSŤ BUDOV
(aktualizované 27.3.2020)

Prevádzková doba, t. j. prístup do budov je možný výlučne:

 • budovy UCM
  • BUČIANSKA: pondelok - streda 9.00 - 11.00 hod. do odvolania
  • JAMA: zatvorené do odvolania
  • SKLADOVÁ: (len pre určené osoby) otvorené pondelok - piatok 7.00 - 15.00 hod. do odvolania
  • HAJDÓCZYHO: vstup možný len streda od 9.00 - 11.00 , inak zatvorené do odvolania
  • ŠPAČINCE: zatvorené do odvolania
 • víkend: zatvorené

 • budovy UCM
  • NÁM J. HERDU – obvyklá prevádzková doba.

Každému, kto bude vstupovať do budovy sa s platnosťou od 13.3.2020 zmeria telesná teplota. Pri zvýšenej teplote nad 38° C bude zamestnancovi vstup zakázaný.

 • kancelária rektora: stránkové hodiny denne od 9.00 – 11.00 hod. do odvolania
 • univerzitná knižnica bude od 10.3.2020 do odvolania zatvorená (Viac: https://www.ucm.sk/sk/aktuality-univerzitnej-kniznice/detail/2417/)
 • podateľňa do 29.3.2020 upravené stránkové hodiny: pondelok, streda, piatok otvorené: od 9.00 – 11.00 hod. do odvolania
 • univerzitná predajňa od 11.3.2020 zatvorená do odvolania
 • pokladňa – zatvorená, otvorené len po telefonickej dohode, do odvolania
 • organizačné oddelenie UCM (rektorát): rušia sa stránkové hodiny pre vydávanie diplomov pre absolventov a študentov od 11.3. 2020 do odvolania
 • personálno-právne oddelenie: upravené stránkové hodiny - v pondelok a stredu od 9.00 - 11.00 hod. do odvolania
 • oddelenie kvality a vedy: upravené stránkové hodiny - pondelok a streda od 9.00 - 11.00 hod. do odvolania
 • oddelenie vonkajších vzťahov: upravené stránkové hodiny - v pondelok, utorok a piatok od 09.00 - 11.00 hod. do odvolania
 • úsek kvestora: prevádzkové/stránkové hodiny - pondelok a streda od 9.00 - 11.00 hod. do odvolania


ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
:

UCM  vytvorila krízovú pracovnú skupinu pod vedením rektora univerzity prof. Ing. Romana Boču , DrSc. a prorektora prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc., ktorá monitoruje situáciu ohľadom šírenia vírusu COVID-19 a realizuje potrebné preventívne opatrenia.

Zamestnancov a študentov univerzity bude priebežne  o vývoji a opatreniach informovať.  Usmernenia a opatrenia, ktoré sa realizujú, vychádzajú z nariadení a usmernení príslušných orgánov – Ministerstvo zdravotníctva SR,  Úrad hlavného hygienika SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a TTSK.


VŠEOBECNÉ OPATRENIA ZAMERANÉ NA PREDCHÁDZANIE ALEBO MINIMALIZOVANIE ŠKÔD V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU A PO NÁVRATE Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
(aktualizované 9.3.2020):

 • zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 • časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu- správna technika umývania rúk TU
 • zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 • kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom,
 • kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti postihnutej koronavírusom a informovanie lekára, v prípade výskytu klinických príznakov, o cestovateľskej anamnéze,
 • podrobenie sa klinickému vyšetreniu a podľa uváženia lekára a telefonickej konzultácii s ÚVZ SR (NRC pre chrípku) vykonanie odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie prítomnosti COVID-19,

 • ZAMESTNANCI UCM sú povinní (aktualizované 15.3.2020):
  • informovať priameho nadriadeného v prípade návratu z rizikových oblastí (oblasti s potvrdeným prípadom výskytu koronavírusu). Ten posúdi, či je potrebná karanténa v izolácii (v domácnosti) a rozhodne o udelení pracovného voľna s náhradou mzdy (Home office) prípadne riadnej dovolenky na 14 dní z dôvodu karantény.
  • Nakoľko ide o karanténu, ktorá je odporučená zodpovednými inštitúciami, u zamestnancov pôjde o prácu doma (home office) na základe nariadenia a kontroly priameho nadriadeného (nejde o PN, OČR ani obdobný druh neprítomnosti na pracovisku),
  • Zamestnanec je povinný zaslať na adresu korona.zamestnanecjohn(zav.)doeucm.sk vyplnený dotazník (TU na stiahnutie) s informáciami, v ktorej krajine, mieste a období sa zdržiaval.
  • rektorát UCM od 16.3.2020 pracuje v obmedzenom režime, maximum zamestnancov výlučné na Home office. Na sekretariáte rektora zabezpečená služba denne od 9.00 do 11.00 hod. pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel.

 • ŠTUDENTI UCM sú povinní (aktualizované 15.3.2020):
  • pri návrate z rizikových oblastí alebo pri výskyte zdravotných problémov kontaktovať a informovať tajomníka fakulty a zároveň informovať vedenie univerzity na korona.student(zav.)ucm.sk
  • dekan fakulty je oprávnený nariadiť študentovi pobyt v 14 dňovej domácej karanténe podľa svojho uváženia, pri výskyte príznakov respiračných ochorení bezodkladne,
  • slovenskí študenti, ubytovaní na internáte, sa dňa 13.3.2020 museli do 15.00 odubytovať
  • zahraniční študenti pri dodržaní všetkým odporúčaných hygienických a preventívnych opatrení môžu v študentskom domove ostať.


  Pre potrebu dočasnej izolácie pri podozrení na ochorenie študenti a zamestnanci zotrvajú do príchodu zdravotníkov v Dočasnej karanténnej miestnosti:

  Nám. Jozefa Herdu, 2 posch., miestnosť č. 223, tel. 149
  Hajdóczyho ul, miestnosť č. 222, tel. 159
  Bučianska ul., miestnosť č. 321, tel. 143
  Skladová ul., miestnosť č. 212, tel. 452
  V jame, 1. poschodie, kabinet FSV, tel. 484
  Špačince, suterén, zasadačka, S002, bez telefónu
  Piešťany, 1. poschodie, miestnosť R 1-3, tel. 740

Pre prípad vynútenej karantény zahraničných študentov bude dočasne vyčlenená miestnosť č.514 v budove na Nám. J. Herdu (aktual 21.3.2020)

ZAHRANIČNÉ CESTY A PRIJATIA, ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Vedenie univerzity vydáva (aktualizované 16.3.2020):

 • Zákaz uskutočňovať zahraničné pracovné cesty od 11.3.2020 do 31.5.2020 vrátane.
 • Zákaz prijímať zahraničných študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 11.3.2020 do 31.5.2020 vrátane.
 • Zákaz uskutočňovať zahraničné študentské cesty a mobility od 11.3.2020 do 31.5.2020 vrátane.
 • V prípade nejasností a ďalšej administrácie vašich ciest a mobilít kontaktujte Oddelenie vonkajších vzťahov UCM (lenka.slovak(zav.)ucm.sk)
 • Zahraniční študenti ubytovaní na internáte UCM sú povinní zdržiavať sa na internáte, rešpektovať všetky nariadenia a počas vyhlásenia termínov všetkých prijatých opatrení a necestovať do zahraničia mimo územie Slovenskej republiky.
 • S platnosťou od 13.3.2020, 15.00 hod. sa uzatvára internát pre slovenských študentov. Slovenskí študenti sú do tohto času povinní opustiť internátne izby. Príkaz platí do odvolania.


UPOZORŇUJEME VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV NA NUTNOSŤ ZODPOVEDNÉHO PRÍSTUPU A OBOZRETNOSŤ PRI PREJAVENÍ AKÉHOKOĽVEK PRÍZNAKU AKÚTNEHO RESPIRAČNÉHO OCHORENIA A NA VZÁJOMNÉ PRIPOMÍNANIE PREVENTÍVNYCH OPATRENí.


DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Call centrum
Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovedia na telefónnych linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – tel. č.  0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
tel. č.: 0905 903 053
e-mail: novykoronavirusjohn(zav.)doeuvzsr.sk

V prípade podozrenia z nakazenia vírusu COVID-19, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu.

Užitočné telefónne čísla:
Fakultná nemocnica Trnava:  tel. č.  033 59 38 111
Infekčná klinika Fakultnej nemocnice Trnava: 033 5938 724
Integrovaný záchranný systém: 112 (lekárska služba)
INFOLINKA NÁRODNÉHO CENTRA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682, e-mail: novykoronavirusjohn(zav.)doeuvzsr.sk 

LINKY:

Slovenská rektorská konferencia (SRK)
Trnavský samosprávny kraj

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
Ministerstvo vnútra SR - orgány krízového riadenia
Úrad verejného zdravotníctva SR
Svetová zdravotnícka organizacia (WHO)
SME.sk – ako sa šíri koronavírus vo svete
MZVaEZ SR - oznamy a upozornenia pred cestovaním
ÚVZ SR - verejná vyhláška
Úrad vlády SR - KORONA VÍRUS na Slovensku, COVID-19

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.3.2020
Dátum aktualizácie: 31.3.2020