Aktuality

Informácia ERASMUS+ - dôležité (aktual 23.3.2020)

Dôležitá informácia Národnej agentúry pre Erasmus+ koordinátorov na slovenských vysokých školách a pre Erasmus+ študentov na mobilitách TU.

Dobrý deň, kolegyne a kolegovia,
na základe najnovšieho stanoviska Európskej komisie k predčasne ukončeným študentským mobilitám z dôvodu šírenia COVID-19 dovoľujeme si Vám zaslať doplňujúce inštrukcie:

1) Študent, ktorý sa predčasne vrátil z mobility, má nárok na uhradenie reálnych cestovných nákladov na základe predložených cestovných dokladov.

2) Predčasné ukončenie mobility z dôvodu šírenia COVID-19 sa posudzuje ako prípad vyššej moci a študentovi náleží minimálne tá časť grantu, ktorá zodpovedá skutočnému trvaniu mobility, ak sa so školou nedohodne inak (píše sa o tom v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ktorú podpisuje študent s vysielajúcou školou). EK sa tiež vyjadrila, že ak študent predloží doklad o vopred zaplatenom ubytovaní, má nárok na jeho preplatenie. V MT sa táto suma započíta do položky Individuálna podpora.

3) Nové usmernenie: Preukázateľne absolvované online štúdium a ECTS kredity, ktoré sú v súlade so zmluvou o štúdiu, by mali byť podľa stanoviska Európskej komisie uznané domácou vysokou školou aj v prípade, že ho študent absolvuje na Slovensku.

4) Otázka nároku na grant počas online štúdia na zahraničnej VŠ zo Slovenska zatiaľ nebola Európskou komisiou zodpovedaná. Keď sa tak stane, budeme Vás o tom ihneď informovať.

5) Ak Vaša vysoká škola trvá na ukončení mobility a pokračovaní v štúdiu na Slovensku, národná agentúra nemá na toto rozhodnutie dosah; je to v kompetencii vysokých škôl.

6) Absolventské stáže: EK povoľuje predĺženie maximálnej doby, dokedy môže študent od ukončenia štúdia absolvovať absolventskú stáž z 12 na 18 mesiacov.

7) Náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo zariadení MV SR budú uznané ako nevyhnutné náklady na repatriáciu po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení. V MT aj takýto náklad zahrňte do položky individuálna podpora a doklady si založte do zložky študenta.

8) V súvislosti s aktuálnou situáciou predĺžila EK termín na podávanie prihlášky na novú ECHE (2021-2027) na 26.5.2020.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 17.3.2020
Dátum aktualizácie: 23.3.2020