Aktuality

Vyhlásenie rektorov a dekana trnavských univerzít

Milé študentky, milí študenti,

uplynuli už viac než dva týždne od chvíle, kedy trnavské vysoké školy uzatvorili svoje ubytovacie a výučbové priestory a prešli na dištančný spôsob vyučovania. Keď sme tieto opatrenia prijímali, nedisponovali sme ešte centrálnymi, zo strany vlády Slovenskej republiky, adresovanými inštrukciami. Aj preto sme vtedy avizovali, že v režime prijatých mimoriadnych opatrení budeme asi dva týždne. Odvtedy sa však veci dramaticky zmenili a s nimi sa zmenila aj naša situácia. Nič sa však nezmenilo na skutočnosti, že čelní predstavitelia trnavských vysokých škôl – dvoch univerzít a jednej fakulty – spolu komunikujú a časť svojich krokov, predovšetkým tých, ktoré smerujú k študentom, aj koordinujú. V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že:

  1. Naše rozhodovanie je v súčasnej mimoriadnej situácii vo zvýšenej miere podriadené rozhodnutiam Centrálneho krízového štábu Slovenskej republiky.
  2. Vzhľadom na to nateraz nevieme adresne odpovedať na Vaše otázky, kedy sa vysoké školy vrátia k prezenčnej forme vyučovania a odkedy sa študenti budú môcť vrátiť do študentských domovov. Tomuto faktu aktuálne prispôsobujeme aj poplatkovú povinnosť pre ubytovaných.
  3. Prípadné zásahy do platného harmonogramu akademického roka sú na jednej strane v kompetencii každej vysokej školy, no súčasne spolu konzultujeme ich podobu tak, aby sa dokončenie akademického roka, skúšky či štátne záverečné skúšky na našich vysokých školách realizovali v súlade s platnou legislatívou, prípadnými inštrukciami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a s maximálnou ústretovosťou voči Vám, našim študentom.
  4. Sme pripravení na úrovni vedení našich vysokých škôl reagovať na Vaše otázky, žiadosti či pripomienky. Kontakty nájdete na webových stránkach svojich univerzít a fakulty.
  5. Veríme, že spoluprácou a vzájomnými konzultáciami budeme aj v situácii, ktorá je nová pre nás všetkých, prijímať rozhodnutia, ktoré nám ju umožnia úspešne prekonať.
     

V univerzitnom meste Trnava, dňa 25. marca 2020
 

       prof. Ing. Roman Boča, DrSc.  prof. Ing. Miloš Čambál, PhD.    prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
           rektor UCM v Trnave               dekan MTF STU v Trnave                rektor TU v Trnave

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Zdroj: rektor UCM v Trnave
Dátum vloženia: 24.3.2020
Dátum aktualizácie: 27.3.2020