Aktuality

Opatrenie č. 8/2020 - Úprava harmonogramu LS v akad. roku 2019/2020

Opatrenie rektora
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
č. 8/2020

Úprava harmonogramu Letného semestra v akademickom roku 2019/2020

Z dôvodu vzniku pandémie súvisiacej s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID19) a v súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na UCM v Trnave, vydávam nasledovné opatrenie:

1.   Ponechať od 30.03.2020 do odvolania prerušenú prezenčnú výučbu vo všetkých troch stupňoch štúdia, resp. podľa rozhodnutí Centrálneho krízového štábu Slovenskej republiky. Pedagogický proces bude zatiaľ prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekani fakúlt a riaditeľ inštitútu.

Zodpovední: dekani fakúlt a riaditeľ inštitútu

2.   UCM v Trnave zároveň upravuje harmonogram štúdia akademického roka pre nekončiace ročníky, a to nasledovne:

výučba: 11. február – 6. jún 2020

skúškové obdobie: 8. jún – 18. júl 2020

prázdniny: 20. júl – 31. august 2020

O konkrétnych podrobnostiach úpravy harmonogramu akademického roka pre nekončiacich študentov rozhodnú dekani fakúlt, riaditeľ inštitútu a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

Zodpovední: dekani fakúlt a riaditeľ inštitútu

3.    UCM v Trnave zároveň upravuje harmonogram štúdia akademického roka pre končiace ročníky nasledovne:

výučba: 11. február – 16. máj 2020

skúškové obdobie: 18. máj – 30. jún 2020

O konkrétnych podrobnostiach úpravy harmonogramu akademického roka pre končiacich študentov rozhodnú dekani fakúlt, riaditeľ inštitútu a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

Zodpovední: dekani fakúlt a riaditeľ inštitútu

4.    Dekani fakúlt môžu umožniť počas skúškového obdobia absolvovanie predmetov aj dištančnou metódou a zároveň môžu rozhodnúť o modifikácii podmienok pre získanie hodnotenia za jednotlivé predmety. Zároveň je plne v kompetencii dekanov fakúlt a riaditeľa inštitútu zrušiť prezenčnú metódu skúšania. V prípade ponechania prezenčnej metódy skúšania je potrebné dbať na zachovanie všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení u vyučujúcich aj študentov.

Zodpovední: dekani fakúlt a riaditeľ inštitútu

5.    Záverečné práce sa do konca AR 2019/2020 budú odovzdávať výlučne elektronicky, prostredníctvom systému AIS. Prácu nie je potrebné tlačiť a viazať, ani ju fyzicky odovzdávať na príslušnom školiacom pracovisku. Záverečná práca musí spĺňať ustanovenia Smernice o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM. Na nahratie práce do systému AIS je potrebný súhlas školiteľa. Papierové licenčné zmluvy pre AR 2019/2020 budú študenti podpisovať v deň konania štátnej skúšky. Presné termíny nahratia záverečných, diplomových, dizertačných prác do CRZP; prihlásenia študentov na štátne skúšky v systéme AIS stanovia dekani, riaditeľ inštitútu a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

Zodpovední: dekani fakúlt a riaditeľ inštitútu

6.    Dekani fakúlt pripravia tzv. termínový a obsahový scenár štátnych skúšok. V prípade potreby:

Môžu študenti absolvovať predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby práce) dištančnou formou alebo kombináciu obhajoby záverečnej práce s položením ďalších doplňujúcich otázok, aj z tematicky príbuzných oblastí k záverečnej práci. Odporúča sa, aby konkrétne okruhy otázok špecifikovali školitelia a oponenti v posudkoch jednotlivých záverečných prác.

Kredity z predmetov štátnej skúšky je možné presunúť na predmet Obhajoba záverečnej / diplomovej práce.

O konkrétnych detailných obsahových a termínových podrobnostiach štátnych skúšok rozhodnú dekani fakúlt, riaditeľ inštitútu a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov. Počas realizácie štátnych skúšok je potrebné dbať na zachovanie všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení u vyučujúcich aj študentov, resp. u osôb, ktoré sú tzv. rizikovými skupinami. Konkrétne opatrenia sú plne v kompetencii dekanov fakúlt, riaditeľa inštitútu a nimi poverených osôb.

Zodpovední: dekani fakúlt a riaditeľ inštitútu

7.    Harmonogram praktických štátnych skúšok v zmluvných zariadeniach je plne v kompetencii riaditeľa inštitútu a ním poverených osôb podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

Zodpovedný: riaditeľ inštitútu

8.    Podrobnosti a harmonogram obhajob dizertačných prác a katedrových obhajob stanovia dekani, v súčinnosti s garantmi štúdia, odborovou komisiou. Odporúča sa, aby obhajoby dizertačných prác boli zrealizované do 31. augusta 2020.

Zodpovední: dekani fakúlt

9.    Opravné štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia sa vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu uskutočnia v akademickom roku 2020/2021.

O konkrétnych podrobnostiach absolvovania povinných praxí rozhodnú dekani fakúlt, riaditeľ inštitútu a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

Zodpovední: dekani fakúlt a riaditeľ inštitútu

10.  Predĺženie termínov podávania prihlášok na prvý, druhý, tretí stupeň štúdia je plne v kompetencii dekanov a príslušných akademických senátov. Úpravy podmienok prijímacieho konania, spôsobu uskutočnenia prijímacích skúšok je v plnej kompetencii dekanov fakúlt, riaditeľa inštitútu a riaditeľky ústavu. Uznesenia zo senátov o predĺžení termínov podávania prihlášok a ostatných zmien, úprav v prijímacom konaní je potrebné zaslať do rúk rektora UCM.

Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ inštitútu a riaditeľka ústavu

11.  Podrobnejšie informácie o termínoch znovuubytovania v Študentskom domove UCM, platbách za ubytovanie a vstupe do Študentského domova UCM budú priebežne uverejnené na webovom sídle univerzity.

Zodpovedná: vedúca študentského domova

12.  Slávnostné promócie absolventov UCM v Trnave na 1. a 2. stupni štúdia, plánované na jún a júl 2020, sa konať nebudú. Diplomy a doklady o skončení štúdia budú absolventom odovzdané na Organizačnom oddelení UCM po ukončení štúdia v stanovených termínoch, ktoré budú zverejnené na webovom sídle univerzity a fakúlt. O náhradnom termíne promócií bude univerzita informovať.

Zodpovedné: Organizačné oddelenie UCM

13.  Detská univerzita sa v akademickom roku 2019/2020 vzhľadom k mimoriadnej situácii nebude realizovať.


V univerzitnom meste Trnava 26. marca 2020

                                                                                                                               prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
                                                                                                                                                  rektor  UCM

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 26.3.2020
Dátum aktualizácie: 2.4.2020