Aktuality

Príhovor rektora univerzity ku Dňu učiteľov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás pri príležitosti dnešného dňa, ktorý je venovaný a patrí všetkým učiteľom, srdečne pozdravil. Pôvodným zámerom vedenia univerzity bolo usporiadať spoločné stretnutie, na ktorom by sme  mali možnosť vymeniť si názory, skúsenosti a diskutovať o veciach, ktoré Vás trápia či tešia. Bohužiaľ, súčasná zložitá situácia to neumožňuje, preto si dovolím aspoň týmto spôsobom sa Vám, milé kolegyne a kolegovia, prihovoriť. Okrem môjho osobného blahoželania by som rád využil túto možnosť na pár slov – vyjadrenie uznania, ktoré vám nepochybne patrí.

Učiteľ – povolanie, ktoré sa skloňuje vo viacerých významoch. Je to  inovátor, nositeľ hodnôt, reformátor, poslanie, no pre iných len obyčajné zamestnanie. Mnohokrát je v širšej verejnosti povolanie učiteľa vnímané prostredníctvom skreslených informácií v masovokomunikačných prostriedkoch a médiách, prípadne cez tzv. výhody, ktoré sú s výkonom povolania učiteľa spájané, ako sú napr. dlhšia dovolenka, pracovný čas apod.      

Vysokoškolský učiteľ však v sebe musí spájať pedagogickú zručnosť, prezentačné a komunikačné schopnosti, musí veľa poznať a ovládať, byť kreatívny a musí mať schopnosť inovátorského myslenia a schopnosť vedeckého bádania. Navyše by mal nadväzovať na hodnoty, ktoré mladým ľuďom vštepili učitelia na predošlých stupňoch vzdelávania, prehĺbiť a utužiť hodnoty, ako sú empatia, tolerancia, múdrosť či korektnosť. Nie je to jednoduché, je to veľký záväzok, ale aj česť, stáť pri zrode mladej inteligencie, ktorá v blízkej budúcnosti bude na mnohých postoch ovplyvňovať celú našu spoločnosť, naše životy.

Možno práve v tento deň sa mnohí z Vás zamýšľajú nad svojím povolaním. Otázky, prečo som si práve ja vybral/vybrala toto povolanie, či ma napĺňa a chcem ním prežiť svoj život. Keďže si teraz čítate tieto slová, zrejme ste tu, pôsobíte na našej Alma Mater a ja Vám za to ďakujem. Môžeme spoločne naďalej posúvať veci vpred.

Verím, že vnímate, že spolu s vedením univerzity si mimoriadne vážim Vašu pedagogickú činnosť, ktorú dokážete skĺbiť s publikovaním, vedeckým skúmaním i mnohými aktivitami so študentami v ich voľnom čase. Naša univerzita je určite príkladom, čo sa týka spolupráce a organizovania mimouniverzitných aktivít smerom do externého prostredia.

Pri príležitosti Dňa učiteľov 2020 máme pre našich akademických zamestnancov darček v podobe Akademického klubu v centrálnej budove, ktorý týmto otváram. Má byť nielen miestom pre rokovanie grémií, ale môže sa stať vhodným miestom na prijímanie návštev, diskusiu, výmenu skúseností a názorov a v neposlednom rade aj relax našich zamestnancov. 

Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom ako aj v mene vedenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave poďakoval za Vašu prácu v prospech našej Alma Mater, za Vašu prácu, ochotu pomôcť a poradiť a v neposlednom rade za Vaše podnetné myšlienky a nápady, ktorými obohacujete život okolo nás.


V univerzitnom meste Trnava, dňa 28.3.2020

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
rektor UCM v Trnave

Fotogaléria - Akademický klub.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 27.3.2020