Aktuality

On-line zasadnutie AS UCM 21.4.2020 - pozvánka

Dňa 21.4.2020 o 10:00 hod. sa bude konať online zasadnutie AS UCM s nasledovným programom:

  1. Otvorenie rokovanie AS UCM (predseda AS UCM)
  2. Kontrola uznesení z 10. decembra 2019 a mimoriadnych hlasovaní AS UCM (tajomník AS UCM)
  3. Schvaľovanie Štatútu UCM (rektor UCM)
  4. Schvaľovanie návrhu rektora na zriadenie Fakulty zdravotníckych vied UCM (rektor UCM)
  5. Schvaľovanie Štatútu FZV UCM (rektor UCM)
  6. Schvaľovanie Organizačného poriadku FZV UCM (rektor UCM)
  7. Schvaľovanie Zásad volieb do AS FZV UCM (rektor UCM)
  8. Schvaľovanie zmien v Podmienkach prijímacieho konania na IFBLR pre akademický rok 2020/2021 (rektor UCM, riaditeľ IFBLR UCM)
  9. Rôzne
  10. Záver

Zasadnutie AS UCM sa uskutoční online prostredníctvom videokonferencie.

PhDr. Jozef Lenč, PhD.
predseda AS UCM

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Kubál
Zdroj: tajomník AS UCM
Dátum vloženia: 20.4.2020
Dátum aktualizácie: 1.5.2020