Aktuality

On-line zasadnutie AS UCM 28.4.2020 – pozvánka

Dňa 28.4.2020 o 10:00 hod. sa bude konať online zasadnutie AS UCM s nasledovným programom:

  1. Otvorenie rokovanie AS UCM (predseda AS UCM)
  2. Kontrola uznesení z 21. apríla 2020 (tajomník AS UCM)
  3. Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 (rektor UCM, kvestor UCM)
  4. Vyjadrenie sa k návrhu rektora UCM na zriadenie Inštitútu manažmentu UCM (rektor UCM)
  5. Schvaľovanie Štatútu Inštitútu manažmentu UCM (rektor UCM)
  6. Schvaľovanie novelizácie Študijného poriadku UCM (rektor UCM, právnik UCM)
  7. Rôzne 
  8. Záver

Zasadnutie AS UCM sa uskutoční online prostredníctvom videokonferencie. Link na prístup do videokonferencie: https://meet.jit.si/zasadnutieasucm28042020

PhDr. Jozef Lenč, PhD.
predseda AS UCM

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Kubál
Zdroj: tajomník AS UCM
Dátum vloženia: 27.4.2020
Dátum aktualizácie: 1.5.2020