Aktuality

Výročná správa o činnosti UCM za rok 2019

Akademický senát UCM v Trnave dňa 16. júna 2020 prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti UCM za rok 2019. V úvodnom slove prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM, vyjadril uznanie všetkým pedagogickým, vedeckým, technickým a administratívnym pracovníkom univerzity, ktorí sa zaslúžili o skvelé výsledky univerzity na poli vzdelávania, vedy, grantov, zveľaďovanie a posilňovanie materiálnej a duchovnej bázy univerzity. „Je mi potešením a cťou pracovať s tak skvelými spolupracovníkmi“, uviedol na záver rektor UCM.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Zdroj: rektor UCM
Dátum vloženia: 17.6.2020
Dátum aktualizácie: 25.6.2020