Aktuality

UCM na vzdelávacom veľtrhu na Ukrajine

V dňoch 28. - 29. júla 2020 (utorok - streda) sa UCM zúčastnila vzdelávacieho veľtrhu na Ukrajine - Ukrainian Educational Fair - Study in Slovakia - ktorá sa prioritne venovala prezentácii prihlásených slovenských univerzít záujemcom o štúdium z Ukrajiny, Bieloruska a Gruzínska. Tento rok bola účasť zabezpečovaná výlučne online formou, pričom sme počas dvoch dní dostali priestor na tri prezentácie o našej univerzite, a zvyšný čas bol určený na komunikáciu a odpovedanie otázok od zúčastnených.

Účasť UCM na veľtrhu bola v gescii rektorátneho Oddelenia vonkajších vzťahov, ktoré zabezpečovalo nielen prípravu propagačných materiálov pre organizátorov, ale aj samotné prezentácie o našej univerzite prostredníctvom online prenosu smerom k záujemcom o štúdium, ako aj zodpovedanie všetkých otázok od našich potenciálnych budúcich študentov.

V zmysle internacionalizácie UCM smerujeme oblasť nášho záujmu aj navonok, a to predovšetkým s ambíciou získavania študentov zo zahraničia. Internacionalizáciou a zvyšovaním kvality vysokoškolského vzdelávania sa predpokladá posilnenie postavenia našej univerzity v rámci slovenských vysokých škôl, ale aj v európskom priestore. Keďže naša univerzita je mladou, dynamickou a modernou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, má svoje miesto medzi špičkovými pracoviskami ako vo výskumnom, tak aj vo vzdelávacom priestore.

Vedeniu univerzity ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu, a našim potenciálnym budúcim študentom prajeme úspešný štart do ich ďalšieho štúdia! Veríme, že ich cesta bude smerovať na UCM v Trnave.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Mgr. art. Lenka Biba Slovak
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 5.8.2020